Photo: Fotograf Kallen

Contact or visit IRIS

Stavanger (head office)

IRIS
P. O. Box 8046, 4068 Stavanger, (mailing address)
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger (visiting address)

Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00
E-mail: firmapost@iris.no

Bergen

NORCE
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00

Mekjarvik

IRIS
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg
Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00

Oslo

IRIS
Forskningsparken AS
Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Telephone: (+47) 41 27 90 60

Map of Stavanger

Map of Bergen

Map of Mekjarvik

Map of Oslo

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no