b2_Fotograf%20Kallen
Photo: Fotograf Kallen

Contact or visit IRIS

Stavanger (head office)

IRIS
P. O. Box 8046, 4068 Stavanger, (mailing address)
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger (visiting address)

Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00
E-mail: firmapost@iris.no

Bergen

NORCE
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00

Mekjarvik

IRIS
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg
Telephone: (+47) 51 87 50 00
Fax: (+47) 51 87 52 00

Oslo

IRIS
Forskningsparken AS
Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Telephone: (+47) 41 27 90 60

Map of Stavanger

Map of Bergen

Map of Mekjarvik

Map of Oslo