Contact

Erlend E. Vefring
Kjersti er Dr.polit. i sosiologi (UiB), cand.polit. statsvitenskap (NTNU) og MBA i økonomistyring og ledelse ved NHH. Faglige kompetanseområder er velferds og arbeidslivsforskning, herunder forskning på stress, omstilling, endringsledelse, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø i offentlig og privat sektor. Hun har både ledet en rekke større forskningsprosjekt innen arbeids- og velferdsfeltet. Evaluert større omstillingsprosesser som fusjonen mellom Statoil og Hydro og strukturelle endringer i Universitets- og høyskolesektoren.
ehv
Gunnstein Sælevik - Prosjektleder
Merete er seniorforsker ved IRIS Samfunn, har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen hennes tar for seg ulike sosiale gruppers oppfatninger av kultur, sosial endring og sosiale hierarki. I avhandlingen drøftes tema som sosial klasse, divergerende oppfatninger og sosial eksklusjon. Jonvik har bred erfaring med kvalitative metoder, fra intervjustudier, feltarbeid, deltagende observasjon og med bruk av visuelle metoder i intervju. Hun jobber p.t. med prosjekter om inkludering og integrering i arbeidslivet og mangfold i kunst- og kultursektoren. 
MEHJ