Hillev%C3%A5g%20flyfoto
Foto: Stavanger Kommune

Om prosjektet - stedsanalyse hillevåg

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Stedsanalysen skal være ferdig våren 2018 og utføres på oppdrag fra Stavanger Kommune.

Stedsanalysen skal spesielt gi svar på tre spørsmål:
 
  • Hvordan er befolkningen i Hillevåg sammensatt?
  • Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes?
  • Hva opplever befolkningen og offentlige, private og frivillige aktører er Hillevågs styrker og svakheter?
     
Utgangspunktet for sosiokulturelle stedsanalyser er at det eksisterer ulike forestillinger om et sted, om dets kvaliteter, kjennetegn og mangler, og om hvordan området skal utvikles fremover. Stedsanalysen skal bidra med ny kunnskap til arbeidet med områdeutvikling, og søke å sikre at lokale ønsker og behov blir en sentral del av beslutningsgrunnlaget.
 
I den sosiokulturelle stedsanalysen av Hillevåg skal vi gjøre både kvantitative analyser av demografiske data og kvalitative undersøkelser av befolkningen og offentlige, private og frivillige lag sine synspunkter på bydelen.
 
Sosiokulturelle stedsanalyser vektlegger spesielt hvordan ulike aktører bruker steder, hvilke bilder de har av stedet i dag og for fremtiden, og hvilke interesser som er knyttet til dette. Akershus fylkeskommune har utarbeidet en veileder for gjennomføring av sosiokulturelle stedsanalyser som brukes i vårt prosjekt. Her deles stedsanalyser inn i stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser.
 
Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Forskergruppen er tverrfaglig og har kompetanse innen stedsanalyser, sosiokulturelle analyser, og levekår og livskvalitet.
 
Prosjektleder Merete Jonvik ved IRIS sier at prosjektets overordnede mål er å utvikle bredere forståelse for og mer kunnskap om Hillevågs befolkningssammensetning og befolkningens opplevelser, bruk og holdninger til Hillevåg. Kunnskapen som frembringes skal være med å sikre at arbeidet med levekårsløft og videre stedsutvikling er basert på lokale ønsker og behov. Vi vil intervjue ulike grupper av befolkningen, representanter for ulike typer virksomheter og lag som er etablert i Hillevågsområdet, som skoler, barnehager, frivillige lag og næringsaktører.

I tillegg oppfordres alle som har synspunkter på Hillevåg og Hillevågs utvikling til å ta kontakt med noen i forskergruppen.

Informasjon og funn fra prosjektet vil underveis bli delt på nettsider og i sosiale medier.