KONTAKTER:
Kari Anne Holthe Forskningsleder
Kåre Hansen Forskningssjef

 

 


> Forskningstema: UNGE
Arbeid%20(Shutterstock)
Foto: Shutterstock

ARBEIDSLIV

Vår forskning studerer hvordan arbeidet er organisert internt i virksomhetene, og hvordan arbeid organiseres mellom virksomheter og hvilke utfordringer slik kompleksitet representerer, samt virkemidler for å løse dem. Vi er opptatt av hvordan arbeidsorganisering påvirkes av de store trendene i arbeidslivet som globalisering, deregulering, teknologiske endringer (automatisering) og økonomiske fluktuasjoner /marked. Videre er opptatt av hvordan arbeidets organisering samvarierer med og påvirker faktorer som ledelse, HMS, arbeidspraksis, arbeidsmiljø, effektivitet og regulering. 
 
Vår tilnærming baseres seg på bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. Teoretisk er vi preget av den tradisjonelle skandinaviske arbeidslivsforskningen, og da spesielt bruk av sosioteknisk systemteori og begreper.

Nyere forskningsfunn:
 
 • Det tradisjonelle skillet mellom manuelt og ikke-manuelt arbeid beskriver fortsatt høyst relevante forskjeller i ansattes autonomi i det moderne arbeidslivet, men i tillegg finner vi en viktig skillelinje mellom de som må jobbe tett på ansatte i andre bedrifter og de som ikke har slik kontakt. Prosjekt: "Sosiolink", en studie av større leverandørbedrifter, finansiert av Forskningsrådet.
   
 • Større verkstedbedrifter erfarer at de må tilby arbeidstidsordninger med lange friperioder for å tiltrekke seg den best kvalifiserte arbeidskraften (pendlere). Bruk av 14/21 ordning (to uker på, tre uker av) er ønsket av mange og våre funn viser at ordningen kan fungere godt for både pendlere og fastboende når det er noe man velger frivillig.
  Prosjekt "Multiple arbeidstidsordninger i verksindustrien", finansiert av NHO-Arbeidsmiljøfondet.
   
 • Autonomi har tradisjonelt vært sett på som ansattes muligheter til å styre og påvirke sitt eget arbeid, og dette har vært og er en sentral bærebjelke i skandinavisk arbeidslivstenkning. Våre forskningsfunn viser at ansatte i dag har ulike oppfatninger av hva egen autonomi er og hva som påvirker den. Et trekk er at ansatte ikke ser på autonomi som kun noe individuelt, men som noe man kan ha kollektivt med andre. Autonomi blir heller ikke oppfattet som frihet fra alt, men forutsetter kjente og definerte strukturer man kan forholde seg til.
  Prosjekt: "Ansattes autonomi i arbeidslivet", finansiert av Forskningsrådet.


Utvalgte prosjekter:
Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?​
Digitalisering og HMS i petroleumsindustrien
Frihet i arbeidet – en kilde til motivasjon eller årsak til stress?
Arbeidstidordninger ved landbasert offshoreindustri