Heading_Arbtakermedvirk_ny
hstrek-web

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Forskningsrapporten «Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser» fra forskningsinstituttene IRIS og Fafo konkluderer med at det er blitt et mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen. Også i byggenæringen har flere av faktorene som skaper press på HMS-standarder og arbeidsvilkår blitt forsterket de senere årene. I rapporten presenteres funn fra et prosjekte finansiert av Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet som har kartlagt forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleumsvirksomheten og på store byggeplasser i byggenæringen.

Når det gjelder hvilke forhold som er av betydning for god arbeidstakermedvirkning, understrekes det i rapporten at ryddighet i vernetjenestens og AMUs roller og oppgaver og en åpen og strukturert prosess for innmelding og behandling av saker er av betydning. Verneombud trenger både kompetanse, tid og erfaring for å gjøre en god jobb. Det er også viktig med verneombud som jobber aktivt ut mot de ansatte, og som søker å involvere ansatte og bringe saker som angår dem oppover i systemet. Per i dag er det en utfordring at det bringes inn for få saker fra de ansatte. En tydelig og åpen ledelse av AMU, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er også viktig. Rapporten konkluderer med at tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i begge næringene blir svakere lengre ut i kontraktskjeden.

I bedriftene som deltok i studien var det mange gode intensjoner og erfaringer med arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid for øvrig. Studien viser imidlertid på at det ikke er god nok kontakt mellom verneombud og ansatte, og at aktuelle HMS-saker ikke i tilstrekkelig grad meldes inn i bedriftene.  

Videre konkludereres det med at det er både likheter og forskjeller mellom petroleumsvirksomheten og byggeplasser med hensyn til bruk av AMU og verneapparatet. Mens hovedinntrykket fra bedriftsundersøkelsen i petroleum er at bedriftene som regel har formelt godt organiserte vernetjenester og arbeidsmiljøutvalg, er byggenæringen kjennetegnet av en stor andel små bedrifter som ikke er pålagt å ha valgte verneombud eller AMU etter arbeidsmiljøloven. Analysen av byggenæringen viser også at det er svakheter i ordningene for arbeidstakermedvirkning i de større bedriftene som er pålagt å ha verneombud og AMU.  Studien viser også at en stor andel av Verneombudenes kompetanse varierer i petroleumsnæringen, det obligatoriske 40-timerskurset er en mangel. Verneombudene på de store byggeplassene har fått opplæring gjennom bedriftsinterne 40-timers kurs, og mener at grunnopplæringen har vært god, men etterlyser samtidig tilbud om tilleggskurs for å holde fokuset på sikkerhet og HMS.

Et annet fokus studien har hatt er: Hvordan påvirker det nye arbeidslivet arbeidstakermedvirkning? Prosjektrapporten omtaler også dette temaet og du kan lese mer om temaet og hele rapporten her >


Prosjektet er utført for Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet og er gjennomført som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, med IRIS som kontraktspartner og prosjektleder.