Kontakt

txtbox-landbruk2018


FORSKNING MED PRAKTISK EFFEKT
Ulykker og skader i landbruket skal registreres i KSL-systemet.
Les mer>RAPPORT:
Sluttrapport: «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket»
----------------------
Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket  november 2013


MEDIA:
HMS-kurset må bli mer jordnært! Bedre Gardsdrift, 17.08.2018
----------------------
Klassekampen, 16.10.2015
10 prosent av norske bønder har vært i en ulykke på arbeidsplassen
----------------------
forsknings.no, 20.01.2014

Her er bondens største trussel
----------------------
Nationen, 28.11.2013
Listhaug vil arbeida for færre ulukker
----------------------
Nationen, 28.11.2013

Ulukka skjedde då den minst var venta
----------------------
Radio Folgefonn.no, 28.11.2013
Arbeidsulukker råkar 2700 norske bønder kvart år
----------------------
Møre nettavis, 29.1.2013
Farleg å vere bonde
----------------------
E24 Næringsliv.no, 28.11.2013
Landbruket har flest dødsulykker
----------------------
Nationen.no, 28.11.2013
Arbeidsulukker råkar 2700 norske bønder kvart år
----------------------
Avisa Nordland.no, 28.11.2013
Farleg å vere bonde
----------------------
Avisa Hordaland.no, 28.11.2013

Farleg å vere bonde
----------------------
Nationen, Landbruk, 25.11.2012

Søker svar om ulykker i landbruket
----------------------
Nationen, 12.11.2012

Dødsulykkene i landbruket skal granskast

 
kyr-bonde
Foto: Bondebladet

sikkerhetskulturen i norsk landbruk

- evaluering av årsakene til ulykker i norsk landbruk og bønders holdninger til HMS

Prosjektet har fått tittelen "Safety culture, occupational health and accidents in Norwegian agriculture - analysis of state and future challenges" ( Norsk tittel: "Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk – situasjonsbeskrivelse og framtidige utfordringer"), og er et samarbeid mellom forskere ved Norsk senter for bygdeforskning (prosjektleder), Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim og IRIS. I tillegg inngår tre internasjonale institutt som samarbeidspartnere i prosjektet. Personer i forskerteamet har ulik faglig bakgrunn, og dette gjør det mulig å studere temaet ut fra ulike perspektiver.

Prosjektet vil legges stor vekt på å omsette kunnskapen i konkrete forslag til tiltak som vil bidra til å redusere antall ulykker i norsk landbruk.  Det er etablert en referansegruppe som skal følge prosjektet, bestående av representanter fra sentrale aktører i landbruket.
Problemstillingene som skal belyses gjennom prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker, som samlet vil gi en beskrivelse av situasjonen i norsk landbruk når det gjelder helseutfordringer og ulykker, HMS-kultur, kunnskap om årsaker til ulykker i landbruket og forslag til forebyggende tiltak.

Det skal blant annet gjøres en eksplorerende studie av HMS-kultur i norsk landbruk, hvor det vil bli brukt både kvalitative data (casestudie i tre bygder) og kvantitative data (representativ nasjonal survey). Spørsmålet her er hva preger HMS-kulturen(e) i norsk landbruk?

Tema vil være holdninger til risiko og sikkerhet, faktorer som påvirker disse holdningene, forståelse av HMS-kultur, aktører involvert i utvikling av HMS-kultur, refleksjoner om sikkerhet relatert til gården som både arbeidssted og bosted, identifisering og beskrivelse av ulike HMS-kulturer og arbeidsinnvandreres innflytelse på og utfordringer med de eksisterende HMS-kulturer.

Noen av problemstillingene forskerne ønsker å fokusere på er:
 
  • Hvilken forståelse har norske bønder av HMS-kultur?
  • Hvordan kan HMS-kulturen i norsk landbruk forbedres slik at ulykker bedre kan forebygges?
  • Kan vi dra nytte av kunnskap og sikkerhetskulturer i annen industri, spesielt petroleumsvirksomheten, og overføre til landbruksnæringen?
  • Kan fremtidige driftsendringer i norsk landbruk gi nye risikofaktorer i forhold til helse (mentalt og psykisk)?
  • Hva er omfanget av ulike plager og ulykker som fører til skader blant norske bønder (både i jordbruk og skogbruk)?
  • Er det forskjeller i forekomsten av ulykker mellom grupper av bønder, og hva er eventuelt årsaken til disse forskjellene?
  • Hvilke konsekvenser har bønders helseplager og ulykker på utviklingen av gården (type og størrelse på produksjon, eierskap, osv.)?
  • Hva er de langsiktige effektene av ulykker og sykdommer for videre tilknytning til arbeidslivet?
  • Hvordan opplever bøndene sin egen kompetanse/kunnskaper/ferdigheter om maskiner, utstyr og arbeidsmetoder?
  • Hvordan opplever bøndene HMS-kursene og innføring i HMS, og hvilke praktiske, forebyggende effekter har deltakelse på slike kurs på kort og lang sikt?

Mot slutten av prosjektet vil forskerne bruke resultatene og erfaringer fra forskning om forebygging av arbeidsulykker i andre næringer, for å komme med forslag til konkrete forebyggende tiltak for norsk landbruk.Samarbeidspartnere:
Norsk senter for bygdeforskning (prosjektledelse) / Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim