Kontakt

offshorearbeidere-web
Foto: Statoil

tap av helsesertifikater offshore

Bakgrunn: Oljenæringen bidrar med en fjerdedel av det norske bruttonasjonalproduktet (Statistisk sentralbyrå, 2010) Nær 75 000 personer har sin arbeidsplass i tilknytning til olje- og gassvirksomheten i Norge. Tallet inkluderer totalt antall sysselsatte i borevirksomheten og leverandørnæringen. På grunn av de spesielle arbeidsforholdene offshore stilles det krav om helsesertifikat for de ansatte, både av hensyn til den enkelte ansatte og til sikkerheten på installasjonene. Helsesertifikatet kan mistes og da kan man ikke lenger jobbe ute på sokkelen. I miljøet kalles dette ofte “loss of licence”. Dette er en ordning det eksisterer lite forskningsbasert kunnskap om. Fagforeningene for sokkelansatte (SAFE, Industri-Energi og Lederne) har etablert erstatningsordninger for slik tap av helsesertifikat. Ordningene omfatter alle sokkelarbeidere med mindre de har reservert seg mot dette.  Ordningen ønsket en vurdering av systematikken i saksbehandlingen av disse erstatningssakene, beskrivelse av karakteristika blant de som søkte erstatning og hvilke forhold som kan forklare tapet av helseattesten. Det ble derfor igangsatt en systematisk og forskningsbasert gjennomgang av alle behandlede saker fra oppstart av ordningen.

Metode: Det ble gjennomført en deskriptiv arkivstudie av alle behandlede saker av de som har søkt om erstatning for tap av helsertifikat i tiden 2002-2010.  Hver sak ble systematisk gjennomgått, kodet inn i en database og statistisk analysert.

Resultater: I perioden hadde ordningen mottatt 595 søknader om erstatning. Av disse ble 557 gjennomgått, hvorav 507 søknader ble innvilget erstatning.  Det var 78% av kvinnelige erstatningsmottakere som kom fra forpleining, og 50% av mannlige erstatningsmottakere kom fra prosess. Kvinnelige ansatte hadde kortere erfaring i Nordsjøen før de mistet sertifikatet.  Mest oppgitt hoveddiagnose var muskelskjelettplager (likt fordelt blant kvinner og menn) tre ganger så ofte oppgitt som hjertekarsykdom som hoveddiagnose. Diagnoser som fedme, hørselstap og synsforstyrrelser var nesten fraværende i materialet. Sikkerhetsmessige vurderinger eller arbeidsevnevurderinger som den enkelte lege eventuelt kan ha gjennomført når helsesertifikatet ble fratatt ble sjeldent funnet i mappene.

Resultatene viste at ordningen for tap av helsesertifikat er en ordning som fungerer godt med hensyn på kort saksbehandlingstid og god oppfølging av egne kriterier samt lik behandling av lik sak.  Undersøkelsen viste et forbedringspotensial i forhold til datainnsamling og legenes rapporterte vurderinger.  Prosjektet anbefalte en løsning til forbedring som bruk av enklere metode for datainnsamling samt å etablere et sentralt register for helsesertifikat offshore.

Fondsstyret Oljearbeidernes sosiale ordninger var oppdragsgiver av prosjektet som ble gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Norsk senter for maritim medisin, Bergen.