MEDIAOMTALE:

Døråpnerne – til inkluderende arbeidsliv for ungdom Forebygging.no 22.06.2018
---------------------
Ti råd for å få flere i jobb
Dagbladet 21.06.2018
---------------------
Ikke siden 1990-tallet har andelen unge uten arbeid vært høyere DN 28.02.2017


Oppdragsgiver:
idebanken-webs%C3%B8yle
nav-web
Ungdom2
hstrek-web

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?

Ved inngåelse av ny IA-avtale i 2014 ble delmål 2, som handler om inkludering, fremhevet som viktig. Unge som gruppe ble særlig trukket frem, fordi sysselsettingsgraden blant unge synker, samtidig med at flere får redusert sin arbeidsevne. NAV-meldingen presiserer at unge er en gruppe som må prioriteres.

Dette prosjektet har hatt som utgangspunkt de unge og deres inntreden i det ordinære arbeidslivet, med mål om ordinært arbeid og ordinær lønn. Vi belyser dette med utgangspunkt i arbeidsgivers erfaringer og perspektiver. Gitt mangfoldet av hva unge i arbeidslivet er (her definert som de under 25 år), og hvordan overgangen og inntreden i arbeidslivet er mindre strømlinjeformet enn hva forventningene kan tilsi, er vi opptatt av hvilke holdninger bedriftene har til de unge, hvem og hvorfra de rekrutterer og hvordan de tilrettelegger for deres inntreden. Videre er vi opptatt av hvilke handlingsrom bedriftene har for å inkludere unge, og hvordan bedriftene samhandler med NAV. 

Prosjektet er finansiert av NAV FoU og har hatt som mål og kunne gi arbeidsgiverne kunnskap om gode grep for å inkludere unge, og bidra med kunnskap som kan utvikle NAVs evne til å bistå arbeidsgivere i rekruttering og inkludering av unge.

Prosjektdeltakerne i IRIS Samfunnsforskning har vært: forskningsleder Kari Anne Holte, forsker Astrid Solberg og seniorforsker Ida Holth Mathiesen.


Rapporten «Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet, handlingsrom for inkludering og NAV sin rolle.» kan du lese i sin helhet her>

Idèbanken har laget filmen "Døråpnerne – slik lykkes de med inkludering", basert på forskningsrapporten. Link til film>