Heading%20bok%20GUVE
hstrek-web

Bok om ledelse i flerkulturelle skoler

Boka Ledelse i og av flerkulturelle skoler kommer ut på Universitetsforlaget i mai 2017. Boka er skrevet av IRIS-forsker Gunn Vedøy. Den består av tre deler, hvor de to første delene, kalt Teoretiske innganger og Bilder fra skolehverdagen, er omskrivinger fra hennes doktorgradsarbeid om ledelse i flerkulturelle skoler.

Del tre, Skolen i samfunnet, har bakgrunn i ulike IRIS-prosjekter og er skrevet sammen med kollegene Mary Billington, Brita Gjerstad, Merete Jonvik og Svein Ingve Nødland.

SkillsREAL (Skills development for realizing the workforce competence reserve) var finansiert gjennom FINNUT-programmet til Norges forskningsråd (2014-2017). Dette er en arbeidsplasstudie, hvor arbeidsplassene i studien på ulike måter har fått anerkjennelse for sitt arbeid for å tilrettelegge for utsatte grupper i arbeidslivet. I dagens skoler arbeider utdannede lærere, men vi finner også andre og mer sammensatte yrkesgrupper som vaktmestre, helsesøstre, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, renholds- og kontorpersonale, foruten en andel ufaglærte som til enhver tid arbeider i skolen på mer midlertidig basis. Disse skal alle eksistere sammen, ha utviklingsmuligheter og oppleve seg verdsatt og sett som arbeidstakere. I boka bidrar SkillsREAL-prosjektet med kunnskap og erfaringer om kvaliteter for ledelse der personalgruppene er sammensatte og mangfoldige.

Prosjektet PAR Migration Navigator var finansiert gjennom Norway Grants i perioden 2013-2016 og prosjektet Arbeidsinnvandring til Vestlandet (2013-2017) var finansiert gjennom Regionale forskningsfond Vestlandet. I disse prosjektene forsøkte man å forstå møter mellom arbeidsinnvandrerfamilier og ulike kommunale tjenester i Rogaland med tanke på variasjoner dem imellom. Skoleledere blir på ulike måter involvert i både skole-hjem-samarbeid, men også i samarbeid med andre kommunale etater når det gjelder barn av arbeidsinnvandrere. Kunnskap om arbeidsinnvandreres forståelser av og møter med ulike kommunale tjenester kan gi redskaper for godt samarbeid med familiene og andre etater.

Det siste prosjektet kapitlene bygger på er en følgeevaluering av et forsøk ved et læringssenter om helsefagarbeiderutdanning for voksne innvandrere, som IRIS hadde ansvar for. Evalueringen er finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet. Forsøket er et eksempel på hvordan skoleledere og lærere som tar initiativ og samfunnsansvar, på innovative måter kan bidra med å gi økte utdanningsmuligheter for utsatte grupper.

Boka er tilgjengelig på internett 26.mai 2017, hos Universitetsforlaget>