Botetthet-fotoObos
Foto: OBOS

" Ryktet forteller hvor du bor "

- Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
På oppdrag fra Husbanken har IRIS i 2012 gjennomført en studie på forholdet mellom botetthet og integrering for rusmiddelavhengige som leier bolig av norske kommuner. Mer spesifikt undersøkes det hva det betyr for den enkelte leietakers integrering at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinært nabolag.  Forfatterne har intervjuet 26 rusavhengige (i fire forskjellige kommuner), 10 ansatte i seks kommunale boligadministrasjoner, samt representanter for seks bruker-/interesseorganisasjoner på rusfeltet.

Tittelen «Ryktet forteller hvor du bor» peker mot andre rusavhengiges kjennskap til hvor man bor, og det behov som kan oppstå blant rusavhengige for å vokte informasjon om eget bosted.

Bakgrunnen for studien er de problemer som rusavhengige ofte opplever i sin boligsituasjon, som flyktige tilværelser i privat leie (hvis de i det hele tatt slipper inn der), bo på legd hos venner og bekjente, hospitstilværelse eller å bo på gaten. Den senere tids utvikling i offentlig utleiesektor viser en økende grad av satsing på målgrupper. Mer ansvar for bosetting er lagt til kommunene og de rusavhengige er blitt en viktigere gruppe blant kommunale leietakere.
Mange av kommunenes rusavhengige leietakere bor i kommunale boliger som ligger samlet/konsentrert, i bygårder, høy- og lavblokker, egne rekkehusområder, og lignende. Hva som er konsekvensene av slik boligkonsentrasjon, for den rusavhengige så vel som for bomiljøene, har vært lite studert. Denne studien utforsker nettopp dette spørsmålet, og besvarer følgende problemstillinger:
 
  • Påvirker botetthet integrering? I tilfelle hvordan?
  • Hvordan innvirker ulike typer av botetthet på den enkelte rusavhengiges   integrering? Er det her forskjeller mellom ulike kategorier av   rusavhengige?
  • Hvilke dilemmaer og problemer opplever kommuner i arbeidet med   bosetting av rusavhengige, med tanke på forholdet mellom botetthet og   integrering?
Teoretisk tar studien sitt utgangspunkt i en interaksjonistisk tilnærming. Forfatterne analyserer datamaterialet i lys av teorier om stigma, sosial kapital, samt integreringsbegrepe
I rapporten bygger vi fem idealtyper av kommunale boliger for rusavhengige, og utleder hvordan disse innvirker på integrering for tre hovedkategorier av rusavhengige leietakere, aktive misbrukere, rehabiliterte personer, og personer i «limbo» (mellom rusmisbruk og rehabilitering).

Et par sentrale konklusjoner i rapporten er:
Enhver bolig er bedre enn ingen.
Alle informanter, også i de mest rusbelastete områdene, fremhever at det å få tildelt bolig fra kommunen uansett representerte en vesentlig oppgradering av livskvalitet, vis-à-vis sin tidligere omskiftelige boligsituasjon.

Det trengs flere boliger til rusavhengige.
Dette handler på den ene siden om den generelt vanskelige boligsituasjonen for rusavhengige og knappheten på boliger for denne gruppen, og på den andre siden om at bostedsløshet ligger til grunn for mye av de integreringsproblemer som oppstår i mange kommunale boligkonsentrasjoner.

Få med deg flere resultater i forskningsprosjektet og les rapporten i sin helhet her:
«Ryktet forteller hvor du bor». Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere, IRIS-2012/316.