Hamar%20sentrum
Foto: Hamar kommune - Hamar sentrum

evaluering av rusarbeid i hamar

IRIS fikk i oppdrag av Hamar kommune å evaluere rusarbeidet i kommunen.

I Hamar er mange aktører involvert i tjenester til rusmiddelavhengige, og dette setter utfordringer til samhandling og et helhetlig forløp av tjenester. 

Arbeidet med evalueringen er foretatt sommer/høst 2012. Formålet med evalueringen var å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Prosjektet har bl.a. sett på kontinuiteten i tjenestene og hvorledes partene velger å praktisere et forløp av tjenester til rusmiddelmisbrukere med tanke på å skape god kontinuitet. Vi har sett på hvilke begrensninger og muligheter aktørene blir stilt overfor og hvordan dette virker inn på gjennomføringen.

Kommunen hadde og et ønske om å få en vurdering om alternative måter å utnytte ressursene på ville gi bedre resultater. Dernest ønsket en også kunnskap om det vi kan kalle rus-bildet i Hamar, og da særlig rekruttering til rusmiljøet. I tillegg er forhold som bruker- og familieperspektiv og kompetanse trukket fram.

Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapporten, IRIS - 2012/296