Foto: Hamar kommune - Hamar sentrum

evaluering av rusarbeid i hamar

IRIS fikk i oppdrag av Hamar kommune å evaluere rusarbeidet i kommunen.

I Hamar er mange aktører involvert i tjenester til rusmiddelavhengige, og dette setter utfordringer til samhandling og et helhetlig forløp av tjenester. 

Arbeidet med evalueringen er foretatt sommer/høst 2012. Formålet med evalueringen var å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Prosjektet har bl.a. sett på kontinuiteten i tjenestene og hvorledes partene velger å praktisere et forløp av tjenester til rusmiddelmisbrukere med tanke på å skape god kontinuitet. Vi har sett på hvilke begrensninger og muligheter aktørene blir stilt overfor og hvordan dette virker inn på gjennomføringen.

Kommunen hadde og et ønske om å få en vurdering om alternative måter å utnytte ressursene på ville gi bedre resultater. Dernest ønsket en også kunnskap om det vi kan kalle rus-bildet i Hamar, og da særlig rekruttering til rusmiljøet. I tillegg er forhold som bruker- og familieperspektiv og kompetanse trukket fram.

Du kan lese mer om prosjektet i sluttrapporten, IRIS - 2012/296

 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no