Prosjektperiode:
2012 - 2013


Oppdragsgiver:
Helsedirektoratet

Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen, utarbeidet av Helsedirektoratet som en del av pilotprosjektet


Media:
Unikt tilbud til gravide
Sandnesposten.no, 16.07.2013

Gravide får tidlig samtale om levevaner
haugesund.kommune.no, 14.05.2013

Gravide bør få møte jordmor tidlig
www.babyverden.no, 02.05.2013
MorBarn

Informasjon til gravide

- tidlig samtale om alkohol og levevaner.  Evaluering av pilotprosjekt 
Etter at evalueringen av FRIDA ble sluttført anbefales nå alle kommuner i landet å innføre tidlig samtale med gravide etter mønster fra pilotprosjektet.

Gravide som deltok i evalueringsprosjektet, som IRIS gjennomførte i åtte kommuner i Rogaland, var positive til samtale tidlig i svangerskapet, og de følte seg godt ivaretatt i samtalene.  Jordmødrene var også svært positive til tidlig samtale og mente at det burde tas med i retningslinjene for svangerskapsomsorgen.
 
Helsedirektoratet startet i 2014 revidering av retningslinjer for svangerskapsomsorgen. I dette arbeidet foreslås det å innføre en tidlig samtale med gravide som en del av den ordinære svangerskapsomsorgen.

HISTORIEN:
I 2012 fikk IRIS i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere pilotprosjektet FRIDA - tidlig helseinformasjon til gravide. I prosjektet får gravide tilbud om en samtale med jordmor om sunne levevaner i svangerskapet med spesielt fokus på alkohol som kan ha betydning for barnets vekst og utvikling. Gjennom samtalen har den gravide (og eventuelt hennes partner) hatt muligheten til å stille spørsmål og få råd om det som kan være skadelig for barnet. Det ble lagt vekt på at helseinformasjonen skal være informativ og ikke formanende.

I pilotprosjektet Tidlig samtale om alkohol og levevaner er det prøvd ut en metodikk for samtale mellom gravide og jordmor, om alkohol og levevaner, innen utgangen av uke 9 i svangerskapet. 364 gravide deltok i prosjektet som er gjennomført i utvalgte kommuner. De gravide og jordmødrene er positive til samtalene, og mener det er et behov for denne typen informasjon tidlig i svangerskapet. Prosjektet har avdekket flere strukturelle begrensninger i gjennomføringen: tidspunkt for første konsultasjon og rekruttering av gravide, refusjonsordningen, oppgavefordeling mellom jordmødre og fastleger samt kapasiteten i jordmortjenesten.

Målet med pilotprosjektet er at det skal utvikles en god praksis for formidling av viktig informasjon om helsegevinsten av en sunn livsstil i svangerskapet. Målet med evalueringen var å lære av metoder og praksis som utvikles i pilotprosjektet.

Les mer i rapporten «Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA», IRIS - 2013/016
Les også omtale på www.helsedirektoratet.no