logo%20web
Heading2
Kilde: RFF Vestlandet
hstrek-web

Satsing på økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentlig sektor

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet gir til sammen 26,7 mill. kroner til ti nye forskingsprosjekt i næringsliv og kommunal sektor i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tema for bevilgning av forskningsmidler fra RFF Vestlandet i 2017-18 er at prosjektene skal utvikle ny kunnskap som kan bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser på Vestlandet.  Fornying av offentlig sektor er også et tema og her satses det på forskingsprosjekt som kan bidra til innovasjon og verdiskaping for kommunal sektor og brukerne av kommunale tjenester.
 
IRIS Samfunnsforskning fikk tildelt midler til følgende tre prosjekter:

ETTERVERN FOR TIDLIGERE RUSAVHENGIGE
Klepp kommune får tre millioner kroner til å utvikle og utforske effektene av nye kommunale ettervernstilbud for tidligere rusavhengige. Det er i dag en stor utfordring at mange som blir rusfrie på institusjon, får tilbakefall etter bosetting i kommunene.

Kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time prøver nå ut en ny form for ettervern i samarbeid med en privat aktør. I samarbeid med forskingsinstituttet IRIS, vil kommunene utvikle gode metoder for å kartlegge effektene av dette tilbudet – som kombinerer hard fysisk trening med sosial oppfølging – og av andre typer ettervernstilbud. Målet er at kommunene skal få et bedre grunnlag for å skape et godt og helhetlig ettervern der hensynet til brukeren står i sentrum.
Dette er forsking av en type som både kan redusere menneskelige lidinger og bidra til mer effektive kommunale tjenester, sier styreleder Tengesdal.

For mer informasjon, kontakt Helga Tengs-Pedersen, avdelingsleder for helse og rus i Klepp kommune, tlf. 928 69 031.

KOMMUNAL RISIKOKOMMUNIKASJON
Hvordan skal kommuner kommunisere på en god måte med innbyggerne sine om «usynlige farer» som f.eks. radongass, stråling fra høyspentledninger og legionella forekomster? Dette spørsmålet står sentralt i et forskingsprosjekt ledet av Fjell kommune, som får to millioner kroner fra RFF Vestlandet.

Tidligere forsking viser at det er særlig utfordringer knytte til kommunikasjon om farer en ikke kan se. Det som i utgangspunktet skal være risikokommunikasjon får fort preg av krisekommunikasjon, som både er ressurskrevende og ofte etterlater et inntrykk av at farene er mer overhengende enn de faktisk er. I dette prosjektet vil en derfor bl.a. samle og analysere de erfaringene som utvalgte vestnorske kommuner har gjort seg på området. Hovedmålet med forskingen er å utvikle strategier og rutiner som kan gjøre det lettere for kommunene å håndtere kommunikasjon om usynlige farer.

Å nå fram med saklig informasjon samtidig som en vil unngå å skape unødig uro, er en vanskelig balansegang. De fleste kommuner har planer for krisekommunikasjon, men mangler gode verktøy for risikokommunikasjon. Det håper vi at dette forskingsprosjektet kan bidra med, sier styreleder Tengesdal.

Fjell kommune skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med flere andre kommuner i regionen (Stavanger, Øygarden og Lindås), IRIS, Universitetet i Stavanger, Statens strålevern og svenske Miljömedisin MM Konsult AB.

For mer informasjon, kontakt Ruth Paulson, leder for inneklima og renhold i Fjell kommune, på tlf. 472 87 523 eller Ruth Østgaard Skotnes, forsker ved IRIS, på tlf. 903 63 846.

FORSKERPROSJEKT DRIVKREFTER I UTVIKLINGEN AV VESTLANDET
For første gang har Regionalt forskingsfond Vestlandet lyst ut midler til forskerprosjekt som skal bidra til bedre forståelse av drivkreftene i utviklingen av landsdelen vår. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet får 5 millioner kroner i denne tildelingen.

Fondet er blitt en viktig redskap for finansiering av forsking med regional relevans, og bakgrunnen for denne utlysingen er at Vestlandet står overfor store utfordringer med tanke på omstilling og fornying. RFF ønsker å bidra til forsking som kan gi oss grunnleggende kunnskap om hva drivkrefter og mekanismer som hemmer og fremmer slik omstilling, sier Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland og styreleder for Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Etter vurdering av fire søknader, har fondsstyret innvilget 5 millioner kroner til et forskerprosjekt ledet av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Hovedmål med prosjektet er å forstå kompleksiteten i økonomisk restrukturering og regional omstilling og å identifisere og utforske drivarene og hinder for fornying og nyskaping i viktige næringer i landsdelen.
Forskerne skal bl.a. kartlegge næringsstruktur og arbeidsstyrke på Vestlandet og se på hvordan etablerte virksomheter tilpasser seg endringer. De skal også studere utviklingen av nye virksomheter og næringsveier og analysere eksisterende virkemiddelpolitikk og tiltak for regional restrukturering.

Dette er et ambisiøst prosjekt der en bl.a. tar sikte på publisering av ti vitenskaplige artikler. Vi har også god tro på at forskerne skal bidra med ny innsikt som vil gjøre det lettere å utvikle treffsikre politiske omstillingstiltak som er tilpasset akkurat vår region, sier styreleder Tengesdal.

Bak prosjektet står et konsortium med Mohnsenteret i Bergen og IRIS i Stavanger – ledende norske fagmiljø innen studier av innovasjon og regional utvikling – i spissen. De vil samarbeide med sterke internasjonale fagkrefter fra Universiteit Utrecht (Nederland), Queensland University of Technology (Australia), London School of Economics og University of Manchester.

For mer informasjon, kontakt Rune Dahl Fitjar ved IRIS/UiS, e-post: rune.d.fitjar@uis.no