Kontakt

Media omtale:
www.utdanningsnytt.no, 25.10.2012
Foreldre presser fram spesial-undervisning
KS
klrom-spesundervisning

Hvorfor øker bruken av spesialundervisning i grunnskolen?

Spesialundervisning er en institusjonell praksis i skolen. Den er et sentralt redskap for å håndtere utfordringer knyttet til elevers ulikheter når ”utdanning for alle” omfatter stadig flere elevgrupper og aldersgrupper.

Til tross for tydelige politiske signaler på at bruken av spesialundervisning bør reduseres,har det skjedd en relativt stor økning de siste årene. Det kan se ut til at spesialundervisningen blir en form for ”oppsamlingssekk", hvor man kanaliserer elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring.  Spesialundervisning defineres vidt og skal dekke mange ulike funksjoner i skolen. Hva og hvem som kvalifiserer for spesialundervisning endres i tråd med nye grenseoppganger mellom normalitet og avvik. Disse forholdene kan også knyttes sammen med en bekymring for om skolens normalitetsbegrep stadig blir smalere.

IRIS har på oppdrag fra KS gjennomført prosjektet “Hvorfor øker bruken av spesialundervisning i grunnskolen?” og har belyst drivere bak økningen samt dilemmaer som skolen møter i spesialundervisningsfeltet.
Analysene viser et sammensatt årsaksbilde for hvorfor bruken av spesialundervisning øker. Det er også et viktig poeng at bruken heller ikke øker over alt, noen steder går den faktisk ned. Det er heller ikke slik at bruken av spesialundervisning av nødvendighet må øke.  Innenfor spesialundervisningen er det mange skjæringspunkter mellom økonomiske rammer og fellesskapet versus individets rettigheter.

Prosjektet har sett på kriteriene for vedtak om spesialundervisning og hvem som har beslutningsmyndighet. Med utgangspunkt i de økonomiske sidene har vi sett på ressurstildeling og organisering på henholdsvis kommune- og skolenivå. I tillegg kan det finnes “gråsoner” hvor flere etater eller kommuner er involvert i finansieringen av spesialundervisningen.  
Du kan lese mer om prosjektet i rapporten “Spesialundervisning - drivere og dilemma”.

Du kan lese mer om prosjektet i rapporten "Spesialundervisning - drivere og dilemma".