9780415811569
Utgiver: Routledge
Redaktør: Oluf LanghelleBoken har bidrag fra:
Oluf Langhelle, IRIS/UiS
Arild A.Farsund, IRIS/UiS
Hilmar Rommetvedt, IRIS/UiS
Amrita Narlikar, UoC
Carsten Daugbjerg, ANU/KU
David Olson, UnC
Ning Jung, Wang Gefei, BIFT
Yao Lei, BIFT
handelspolitikk2

Utviklingstrekk i internasjonal handelspolitikk

Ny bok med tittelen
" INTERNATIONAL TRADE NEGOTIATIONS AND DOMESTIC POLITICS
  THE INTERMESTIC POLITICS OF TRADE LIBERALIZATION "


I boken rettes oppmerksomheten mot et tilsynelatende paradoks: Til tross for at økonomiske analyser viser at fordelene med ytterligere liberalisering av verdenshandelen overgår kostnader og ulemper ved en ny WTO-avtale, er motstanden mot en avtale sterk. I dag utformes derfor internasjonal handelspolitikk på tre arenaer med tett koblede dagsordener. For det første fungerer WTO som et juridisk og institusjonelt rammeverk for handel over landegrenser. Regelverket og fortolkningen av dette gjennom tvisteløsningsmekanismen sikrer sammen med ulike program for overvåking av medlemslandenes handelspolitiske praksis stor grad av forutsigbarhet i verdenshandelen. Samtidig har forhandlingene i den såkalte Doha-runden blitt satt på vent, hovedsakelig fordi USA, India og Kina ikke blir enige på for dem sentrale områder. For det tredje satser særlig USA og EU på å fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler som supplementer til det multilaterale avtaleverket.

Videre argumenteres det for at forståelsen av handelspolitikken må ta hensyn til at den er en blanding av innenriks- og utenrikspolitikk. Samspillet mellom institusjoner og aktører, og deres ideer og interesser, studeres for å få oversikt over hvordan nasjonale posisjoner utformes og hvordan disse påvirker utviklingen internasjonalt, både i WTO og bilaterale handelsforhandlinger. Siden landbruk utgjør en særlig utfordring i internasjonale handelsrelasjoner, rettes mye av oppmerksomheten mot de avveiinger som gjøres på dette området. I boken analyseres handelspolitikken i EU, India, Kina, Norge og USA.

Boken har bidrag fra Oluf Langhelle, Arild Aurvåg Farsund og Hilmar Rommetvedt ( IRIS og Universitetet i Stavanger), Amrita Narlikar (University of Cambridge), Carsten Daugbjerg (Australian National University/Universitetet i København), David Olson (University of North Carolina), Ning Jung, Wang Gefei og Yao Lei (Business School at Beijing Institute of Fashion Technology).

Finansiert av:
NFR%20BION%C3%86Rprogram
FoU-programmet BIONÆR