Heading%20Innovasjon2
Illustrasjon: Å.Finnestad

Innovasjon

Våre forskningsaktiviteter her er innenfor temaene innovasjon i virksomheter, innovasjonsprosesser, innovasjonsstrategier, medarbeiderdrevet innovasjon, innovasjonsarbeid i kommuner og anvendelse av forskningsbasert kunnskap i innovasjonsprosesser. Vi har spesielt hatt studier av regionale innovasjonssystemer og -prosesser mellom private og offentlige virksomheter. Medarbeiderdrevet innovasjon har vært et satsingsområde i 2014, 2015 og 2016.

Forskningsstudier i 2016:
Medarbeiderdrevet innovasjon, inkludert
  • Lokal identitet som driver for medarbeiderdrevet innovasjon i etablerte Rogalandsbedrifter
  • Hvordan utvikle medarbeiderdrevet innovasjon som en innarbeidet arbeidspraksis i kommunale oppgaver.

Hvordan marin sektor kan få mer verdiskaping ut av investeringene i marin FoU, gjennom at forsknings-basert kunnskap i større grad tas i bruk av bedriftene i deres innovasjonsprosesser.


Utvalgte prosjekter:
Fra virkemidler til verdi: Hvordan få mer verdiskaping ut av marin FoU? 
Virkemidler for regional FoU og innovasjon, VRI-Rogaland (NFR)
Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor 
Lyse som innovasjonsmotor 
Scenarier 2029 - Innsikt i samfunnsprosesser (trender og utvikling) 
Medarbeiderdrevet innovasjon i private og offentlige virksomheter
VRI3 FoU-prosjekt. Path development in different regional settings...
"Utdanning 2020" - Forskning om livslang læring