Kontakt

Rapport/Manuskript lærebok

Samarbeidspartnere:
NTNU Samfunnsforskning
Tone Merethe Berg Aasen
Oscar Amundsen

medarbeiderdrevet innovasjon

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har IRIS, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, gjennomført en utredning av ansattes medvirkning til innovasjon i norsk næringsliv og offentlig sektor. Utredningen er ett av tiltakene som følger opp regjeringens innovasjonsmelding og gjennomføres under rådgiving fra NHO og LO.

Hensikten med utredningen var å utvikle mer kunnskap om kjennetegn ved medarbeiderdrevet innovasjon i både næringsliv og i offentlig sektor.
Resultatet av studien viser at det ikke finnes en beste praksis. Tvert i mot ser vi at medarbeiderdrevet innovasjon blir praktisert på svært ulike måter, uten at man kan si at den ene måten er bedre enn den andre. Utfordringen har derfor vært å finne frem til kjennetegn, egenskaper og arbeidsmåter som er typiske for bedrifter som lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon.
Resultatene fra prosjektet dreier seg om hva de beste gjør, hva vellykket medarbeiderdrevet innovasjon krever av ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Videre dreier resultatene seg om hva som kjennetegner organisasjonskulturen i de virksomhetene som har hatt en vellykket utøvelse av medarbeiderdrevet innovasjon.
Resultatet presenteres i form av ni kulturelle trekk som er: Engasjement, tillit, trygghet, samarbeidsorientering, stolthet, toleranse, utviklingsorientering, autonomi og åpenhet.