NFRlogo
Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd via programmet Virkemidler for regional FoU – VRI
RogFylkKom-logo
Prosjektet er støttet av Rogaland Fylkeskommune gjennom programmet Regionalt Utviklingsprogram for Rogaland - RUP

VRI1

Samhandling- en grunnleggende forutsetning for utvikling av innovasjonssystem?

VRI1 var et forskningsprosjekt innenfor Norges Forskningsråds program Verdiskaping og regional innovasjon (VRI). Prosjektet inngikk i VRI-delprogram i Rogaland fylke, og hadde som oppgave å understøtte utviklingsprosessene i delprogrammet samtidig som det skulle bidra til økt kunnskap om regionale innovasjonsprosesser.

VRI1 forskning i Rogaland (perioden 2007 - 2010)

Motto for VRI Rogaland: ”Verdiskaping gjennom samhandling”

Med dette fokus har forskningsprosjektet søkt å både være medspiller i det regionale partnerskapet og å medvirke i utvikling av virkemidlene for å bidra til økt systematisk innovasjon i regionen.
Hovedproblemstillingen for VRI1 forskningsprosjektet var å oppnå ny og nyttig kunnskap om innovasjonsprosesser med regional forankring.
I VRI1 ble en stor del av forskningen knyttet til prosjektstyring og organisering av samhandlingsprosjektet.  Vitenskapelige modeller og teorier er her nyttige verktøy. Enighetsmatrisen til Christensen et al. (2006) ble benyttet for å identifisere og strukturere ulike oppfatninger i VRI1 i Rogaland med hensyn til prosjektets mål og gjennomføring.

Både kvalitative og kvantitative metoder har vært brukt til å fremskaffe data. Prosjektene var varierte og utforskende og inkluderte bl.a. en klyngeanalyse av den petro-maritime næringen på Haugalandet / Sunnhordland.

Et kombinert intervju- og observasjonsstudium gikk ut på å klarlegge hvordan aktørene i VRI kommuniserer med hverandre i et innovasjonsperspektiv. Deler av denne undersøkelsen ble gjort i samarbeid med VRI Agder.
Et annet prosjekt omfattet en spørreundersøkelse for å kartlegge innovasjonsnettverk i Rogaland basert på en triple helix-tankegang.

En erfaring fra VRI1 er at forskningen ofte blir mer relevant for VRI-prosjektet som helhet, når både styringsgruppa og samhandlingsprosjektet deltar i planleggingen og i noen tilfeller også i gjennomføringen av forskningsaktiviteter. En slik tilnærming vil bli benyttet i VRI2.

VRI forskning fortsetter som VRI2 i perioden 2011 - 2013.