KONTAKT:
Rune Dahl Fitjar
Mary G.Billington
FINANSIERING:
nfrlogo
Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd via programmet Virkemidler for regional FoU – VRI
rogfylkkom-logo
Prosjektet er støttet av Rogaland Fylkeskommune gjennom programmet Regionalt Utviklingsprogram for Rogaland - RUP
Heading%20VRI3

Path development in different regional settings.
Regional policy approaches in the global economy


Dette prosjektet ledes fra Agderforskning og gjennomføres i samarbeid med IRIS, Høgskolen i Bergen og Norut Alta. Prosjektet analyserer sentrale utviklingstrekk og utfordringer for næringslivet i de fire regionene Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark. Resultater fra prosjektet er imidlertid også høyst relevante for å forstå og svare på utfordringer ved næringsutviklingen i øvrige norske regioner.
 
Prosjektet konsentrerer seg om fire temaer.
Det første temaet studerer hva som leder til fornyelse av regionalt næringsliv. Utgangspunktet er at regioner har noen sterke næringer som stadig må fornye seg for å opprettholde konkurransestyrken. Utfordringen er to-delt: Sterke regionale næringer må videreutvikles samtidig som nye næringer må få betingelser for å vokse fram i skyggen av de allerede dominerende næringene - som er sentralt for å sikre langsiktig næringsutvikling.
 
Det andre temaet tar for seg utfordringer fra økt globalisering av næringslivet. Dette vises blant annet i økt utenlandsk eierskap i norsk næringsliv og gjennom at norske foretak etablerer aktivitet i andre land. Prosjektet skal bl.a. analysere hvilke forhold som bidrar til at multinasjonale selskaper etablerer og beholder næringsaktivitet i norske regioner.
 
 Det tredje temaet tar utgangspunkt i at innovativ aktivitet nesten alltid skjer gjennom samarbeid mellom personer internt i virksomheter og mellom virksomheter. Det gjør spørsmålet om hvordan bedrifter kopler interne og eksterne kunnskapskilder ved innovasjonsprosesser, og hvordan det bidrar til at bedrifter lærer nytt og innoverer, svært aktuelt.
 
 Det fjerde temaet bygger delvis på resultater fra de tre første. Her analyseres hva slags politikk som passer best for å stimulere næringsutvikling i ulike typer av næringsklynger og regioner.