Kontakt

Einar LeknesBOK:
Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring
Utgitt av forlaget Cappelen Damm Akademisk, januar 2016
 

VELFERD

Innenfor det bredt definerte velferdsfeltet dreier forskningen seg i særlig grad om sosiologisk orienterte problemstillinger, mange av disse generert ”nedenifra og opp". Her studerer vi blant annet livsverdens- og sivilsamfunnsspørsmål, bakkebyråkratiet og tjenesteutvikling, velferdsordningenes brukergrupper m.m.

Deler av forskningen omhandler offentlig tjenesteyting relatert til helse, velferdsteknologi, bedriftshelsetjenester, arbeidsinnvandring, rusomsorg og boligpolitikk, mens andre deler av forskningen omhandler kulturelle og samfunnsmessige endringer i et langsiktig perspektiv

Utvalgte prosjekter:
Velferdsstaten og sivilsamfunnets organisasjoner
Interorganisatorisk samordning i staten– en analyse av «bolig for velferd»
Jobb, inntekt og fint hus bestemmer hvor stavangerfolk havner i samfunnshierarkiet
Stavanger som et prisme for å studere raske samfunnsmessig endring
Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner og betydningen av sunn livsstil i svangeskapet
Sammen eller hver for seg? -Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere, Fase II
Samfunnsvitenskapelig rusforskning
Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
Kunstnere med innvandrerbakgrunn
Kultur for innovasjon
Stavanger2008: Fra norsk oljehovedstad til europeisk kulturhovedstad
Innvandrere som risikogruppe i trafikken