Kontakt

Publikasjon:
"Man må ha en plass å bo",
IRIS 2012/029
(Utgitt 20,mai 2012)


Artikkel i internasjonalt tidsskrift:
"Telling Others How You Live..."


Finansiering:
Husbanken

Tidsramme:
2010-2012
blokk2
Foto: www.husbanken

bolig og velferd

Prosjektet "Bolig og velferd - en studie av mennesker i målgruppen for boligsosiale ordninger"  ble gjennomført med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Prosjektet er publisert gjennom rapporten "Man må ha en plass å bo", en forskningsrapport for Husbanken, samt i vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Symbolic Interaction.  Prosjektet er en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. Utsagnet «man må ha en plass å bo» stammer fra en person som ble intervjuet til denne forskningsrapporten. Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr i menneskers liv, og hva det å ha en utfordrende boligsituasjon innebærer for enkeltmenneskers og familiers sosiale velferd, i bred forstand. Utgangspunkt for analyse og drøftinger er eierlinjen i den norske boligpolitikken.

Vi har gjennomført 27 kvalitative intervjuer med mennesker som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Vi har blant andre snakket med flyktningfamilier, rusavhengige, personer med psykisk lidelse, utskrevne fra fengsel, uføretrygdete, enslige forsørgere og mennesker med svak økonomi. Vi har etterstrebet variasjon blant informantene. Det som er felles for dem er at de er avskåret fra å eie bolig, i «boligeierlandet» Norge, og at de opplever å ha en utfordrende boligsituasjon. Deres alternativer er å leie bolig privat eller av kommunen.

Vi har fokusert på hva boligsituasjonen har å si for blant annet identitetsdannelse, opplevelse av stigma og av medborgerskap. Tilnærmingen har vært «nedenfra»: Det er deres egne levde liv, deres «livsverdener», ønsker, verdsettinger og utfordringer, som har stått i sentrum for analysene, samtidig som vi kobler dette med boligsektorene og boligpolitikken. Sentrale teoretiske perspektiver inkluderer medborgerskap, Goffmans stigma-teori, samt symbolske grenser. Intervjuene er gjennomført i Oslo og Stavanger, som har landets antakelig to mest pressete boligmarkeder. Vi har i tillegg intervjuet fire ansatte i de to kommunenes boligtjenester. Et sentralt spørsmål som forfatterne drøfter, er hvorvidt den norske boligpolitikken – selveierpolitikk og residual boligsosial sektor – bidrar til sosial differensiering og sosial eksklusjon?