txtboble%20integrer
Kontakt:
Anders Vassenden prosjektleder
Nils Asle Bergsgard
Christopher Bratt


A.Vassendens presentasjon ved lansering av rapporten, 23.01.14

Rapport:
Sammen eller hver for seg, rapport IRIS-2013/206


Forskning.no
Rusbrukere vil ut av dårlig selskap

Media:
Lar rusavhengige gå for lut og kaldt vann
Trønderavisa, 30.03.2015

Tidsramme:
2012 - 2013

Finansiering:
HusbankenLink til Fase I av prosjektet>
livingroom
Foto: Finnestad

Sammen eller hver for seg?

Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
– funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere


Prosjektet «Botetthet og integrering» bygger på analysene fra rapporten «Ryktet forteller hvor du bor». Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere» (Vassenden, Bersgard og Lie 2012), som var forskningsprosjektets første fase. Der ble det med kvalitative intervjudata undersøkt hva det betyr for den enkelte leietakers integrering at boligen ligger samlokalisert med andre kommunale boliger eller spredt i ordinære nabolag. Fase II i prosjektet har videreført analysene med statistiske data, mer presist en spørreundersøkelse blant alle landets kommunale boligadministrasjoner, samt en mer begrenset spørreundersøkelse blant rusavhengige kommunale leietakere i 16 norske kommuner.

Utgangspunktet for prosjektet er at rusavhengige ofte er bosatt i kommunale boliger som ligger samlet, i bygårder, blokker, rekkehusområder, o.l. Konse-kvensene av dette har imidlertid vært lite studert.

En av konklusjonene i prosjektets kvalitative undersøkelse (fase I) var at boligkonsentrasjoner hvor det bor mange aktive rusmisbrukere er til hinder for beboernes integrering, operasjonalisert gjennom mestring av eller rehabilitering fra rusproblem, sosial kapital (ressurser gjennom sosiale nettverk i og utenfor rusmiljøet samt i og utenfor bomiljøet), og mulighet til deltakelse i særlig arbeid eller utdanning. I tillegg virker slike boligkonsentrasjoner sosialt stigmatiserende.

Studien viser at problemer som hefter ved mange kommunale boligkonsentrasjoner, særlig knytter seg til omsetning av rusmidler på stedet, tilstedeværelsen av andre som ruser seg aktivt, samt uønskete besøk av rusavhengige som ikke selv bor på stedet. Til det siste fant vi også at bostedsløshet blant rusavhengige bidrar til å legge press på de rusavhengige som har bolig. Videre konkluderte vi med at spredte boliger gir bedre anledning til å vokte informasjon om hvor en bor (ivareta anonymitet vis-à-vis rusmiljøet), noe som er viktig for mange rusavhengige, ikke minst de som er i rehabilitering eller ettervern. Et sentralt funn var imidlertid at den viktigste faktor-en som skilte ulike bomiljøer fra hverandre, ikke er konsentrasjon og botetthet som sådan, men andelen/antallet aktive rusbrukere blant beboerne på stedet.

Rapporten "Sammen eller hver for seg? er ført i pennen av Vassenden, Bergsgard og Bratt.
Les hele rapporten her>

Les også omtale av prosjektet på www.forskning.no