Kirke-web2
Foto: Åshild Finnestad

Den lokale kirke

HVORDAN HAR KIRKELOVEN BIDRATT TIL TILRETTELEGGING AV DEN LOKALE KIRKES ORDNING?

IRIS har på oppdrag for Kulturdepartementet utført en evaluering av kirkens lokale ordning. Sentralt i undersøkelsen har vært å se på hvordan soknet, som er kirkens grunnenhet, er organisert og i praksis fungerer sett i forhold til rettsgrunnlaget, særlig med henblikk på de endringer som kom i forbindelse med Kirkeloven av 1996.   Innføring av ny lov medførte en selvstendiggjøring av den lokal kirken ved frikobling fra kommunen, mens kommunens plikt til å gi økonomisk støtte ble opprettholdt.

Rapporten er benyttet som et av grunnlagsdokumentene i høringsdokument om framtidig kirkeordning som Kirkerådet, våren 2015, sender ut på høring til alle sokna i landet.

Evalueringen er basert på følgende problemstillinger:
  • Hvordan har kirkeloven av 1996 bidratt til tilrettelegging av den lokale kirkes ordning slik at soknet kan utføre sitt oppdrag etter formålsparagrafen, «å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk lutherske folkekirke i Norge»? 
  • Hvilke faktorer ved ordningen fremmer eller hemmer en positiv utvikling?

Et hovedpoeng i vår analytiske tilnærming er at det er fruktbart å undersøke ledelse, organisering og styring i den lokale kirke i et perspektiv som vi velger å betegne som «samstyring».  I samstyring ligger at aktører må samordne og koordinere sitt arbeid for å kunne oppnå felles retning og måloppnåelse. Sentralt i en slik samstyring er soknets to styringsorganer; kirkelig fellesråd og menighetsråd, og relasjonen mellom disse rådsorganene. Loven gir de to organene likeverdighet, men med ulike oppgaver.  Andre viktige relasjoner finner vi mellom soknet og eksterne organer som kommunen og «bispedømmerådslinja», dvs. prost, biskop og bispedømmeråd. Alle disse aktørene og relasjonene mellom dem har stor betydning for ledelse, organisering og styring i den lokale kirken.

Funnene fra vår studie peker på at det oppstår en ubalanse i ledelse, organisering og styring i mange sokn. Kirkelig fellesråd har fått en sterk posisjon og «tyngde», mens menighetsrådets posisjon og «tyngde» ser ut til å svekkes.


Evalueringen finnes i rapporten
"Samstyring i ubalanse. Evaluering av den lokale kirkens ordning", Rapport IRIS - 2014/054