Innovasjon4

kultur for innovasjon

Prosjektet Regional Innovation Cultures undersøker betingelsene for innovasjon i regioner, med særlig vekt på hvilke formelle og uformelle institusjoner som kan fremme regional innovasjon.

Forskningen viser at de bedriftene som lykkes med å utvikle brede samarbeid med utenlandske partnere i globale produksjonsnettverk, i større grad er innovative enn bedrifter som samarbeider med nasjonale partnere. Dette kan indikere at næringsklynger er mindre viktige for små og globalt perifere regioner enn hva som normalt antas.
Resultatene fra den første delen av prosjektet presenteres i artikkelen ”Innovating in the Periphery”, som har blitt antatt for publisering i European Planning Studies. Dette er en studie av bedrifter på sørvestlandet.

I fortsettelsen vil prosjektet undersøke i hvilken grad disse funnene kan generaliseres til andre perifere regioner gjennom en serie komparative analyser. Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse blant bedriftsledere i de største norske byregionene for å undersøke likheter og forskjeller mellom de regionale innovasjonssystemene i disse byene. Videre vil vi bruke ulike former for sekundærdata fra alle regioner i Europa for å bygge en modell over hvilke faktorer som påvirker innovasjonsaktivitet i perifere regioner.
Les prosjektbeskrivelsen for del to av Regional Innovation Cultures.

Mot slutten av prosjektperioden vil prosjektet se spesifikt på petroleumsregioner og gjennomføre en komparativ analyse av hvordan disse fremmer regional innovasjon som kan bidra til næringsutvikling innenfor nye sektorer og redusere avhengigheten av olje og gass.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom IRIS og institutt for geografi ved London School of Economics, og det er en del av Senter for Innovasjonsforskning ved UiS og IRIS.