KONTAKTPERSON:
Merete Jonvik

 
Kulturradet_web
Snitt_forside_bok
hstrek-web
NY BOK:

KVALITETSFORHANDLINGER

Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur

«Kunst både skapes i og skaper sosiale rom, og det samme gjelder for kvalitet og kvalitetsforståelser»

Boken presenterer et bredt spekter av perspektiver på samtidens diskusjoner om kunst, kultur og kvalitet.  En rekke av artiklene i boken undersøker situasjoner hvor ulike - ofte motstridende - oppfatninger om kunst og kultur støter sammen og inngår i det man kan kalle "kvalitetsforhandlinger". Boken har sitt utspring i Kulturrådets forskningssatsing "Kunst, kultur og kvalitet", og videreutvikler viktige tema for boken Kvalitetsforståelser som kom i 2016.

Seniorforsker Merete Jonvik ved IRIS Samfunnsforskning er forfatteren bak artikkelen «Eit fuktig såpestykke», s. 373-402 i boka.  Vi gir deg en her en kortversjon av artikkelens innhold;
 
«Kritikarar ytrar seg på profesjonell basis om kunstnarisk kvalitet. Dei omtalar, tolkar og vurderer korleis kunsten portretterer, forstår og vrir på røynda, samfunnet, kjærleiken og livet. Kritikarane har sentrale rollar som formidlarar mellom kunst og publikum, og ytringane og vurderingane deira er med og påverkar kunstens og litteraturens omdømme og verdi. Artikkelen utforskar korleis eit knippe litteratur- og kunstkritikarar forstår kunstnarisk kvalitet og korleis dei omtalar sine eigne vurderingar. Kritikarane refererer implisitt og eksplisitt til ei rekkje kjenneteikn på kvalitet: som originalitet, sjenerøsitet, truverd, sjølvstende, språkleg energi, fleirtydigheit, mot, visuell rikdom og kompleksitet. I tillegg står verknad sentralt i forståinga av kvalitet: korleis kunst og litteratur gjer inntrykk på, og rører ved. Kritikarane i utvalet skil seg frå kvarandre ved merksemda dei rettar mot form, kjensler, formidling, relevans og funksjon.»
 
Les mer i boken som er publisert av Kulturrådet i deres bokserie på Fagbokforlaget >