samfunnsvitenskapelig rusforskning

Forskningen retter seg mot studier av utviklingstrekk i politikk og tjenesteyting på rusområdet.
IRIS er i gang med flere prosjekter som samlet dekker spekteret av de sosiale, kulturelle og historiske forutsetningene for rusmiddelbruk og velferdsstatens tilbud, både i forhold til spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og velferdstjenestene.

Vår forskning om rusreformen og ulike helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige har gitt oss gode kunnskaper innen rusfeltet. Rus og avhengighet er et sammensatt tema, både teoretisk og i praktisk utforming av hjelpetjenester og behandlingstilbud. Våre evalueringer, utredninger og forskningsprosjekter er rettet mot organisering av og kvalitet i offentlige og private tjenester, behovsdekning for tjenestemottakerne samt rusmiddelavhengiges egne erfaringer fra ulike livsområder. Forskningen skal bidra med kunnskap som kan styrke tjenestene på rusfeltet og å utvikle teoretiske perspektiver.

Noen prosjektaktiviteter:
Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner og betydningen av sunn livsstil i svangeskapet
Evaluering av tilbudet til rusavhengige i Hamar
Evaluering av rusomsorgen i Eigersund
Botetthet og integrering
Helseinformasjon til gravide - evaluering av pilotprosjektet FRIDA
Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
"Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
Når veien er målet. En evaluering av Stifinner'n i Oslo fengsel
Sivilt Rusarbeid – mellom statlig styring og økende mangfold
Evaluering av den statlige rusreformen
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no