Kontakter:
Einar Leknes Direktør IRIS Samfunnsforskning
Leo A. Grünfeld Forskningsleder MENON
 

Media
Voldsomt vanskelig å spå befolkningsutviklingen
NRK.no/ostfold, 06.03.2017
HsgBy-region%20prosjekt
Flyfoto over byen Haugesund, Foto: Visit Norway
hstrek-web

Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner

Hovedproblemstillingen i denne studien dreier seg om hvorfor norske små og mellomstore byregioner har hatt ulik vekst i befolkning, sysselsetting og verdiskaping i perioden etter århundreskiftet. Er det mulig å finne ut hva som gjør at noen byregioner vokser raskere enn andre i Norge?

IRIS Samfunnsforskning og Menon Business Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) undersøkt hvordan vekst i befolkning, sysselsetting og verdiskaping og ikke minst variasjon i veksten innen gruppen av små- og mellomstore byregioner i Norge kan forklares. Med i undersøkelsen er til sammen 16 mellomstore byregioner med en samlet befolkning på 1,5 millioner i 2015 og 31 småbyregioner med et samlet folketall på 0,7 millioner i 2015.

Byregioner som har klart å henge seg på den rivende utviklingen i offshore leverandørindustri og annen naturressursbasert virksomhet (kraft og fisk) kan vise til høyere produktivitetsvekst enn andre byregioner, uavhengig av størrelse. Haugesund har for eksempel hatt langt høyere vekst enn Fredrikstad/Sarpsborg, og Mandal har hatt høyere vekst enn Arendal de siste 10 årene. Dette kommer ikke som noen overraskelse.

Videre viser studien at arbeidsstyrkens utdanningsnivå er utslagsgivende for veksten.  Her er Kongsberg et godt eksempel på en byregion med imponerende høy vekst som følge av et kunnskapstungt næringsliv som retter seg mot maritim og offshore. Eigersund har mye offshorerettet næringsliv, men produktivitetsveksten er mer mager, sannsynligvis på grunn av en lavt utdannet arbeidsstyrke.
Byregioner med stor andel statlig og fylkeskommunale arbeidsplasser som sykehus, høgskoler, videregående skoler, tilsyn og etater har høyere sysselsettingsvekst enn andre byregioner. En nærmere titt på byregionene, viser at denne positive effekten først og fremst kommer dersom det også finnes mye privat næringsvirksomhet der.  

Byregioners vekstmønstre er resultat av komplekse økonomiske, sosiale og geografiske mekanismer. Det finnes derfor også enkelte byer der vekstmønsteret avviker fra hva vi kunne forvente ut fra næringsstruktur og utdanningsnivå.

Mens tidligere studier har påpekt at utdanning ikke er så viktig for steders vekst i Norge, tyder våre funn på at utdanning er viktig for byers vekst. Videre finner vi flere eksempler (Ålesund, Gjøvik og Narvik), som viser at regionale næringsrettede FoU-miljøer i tilknytning til utdanningsinstitusjonene er vekstfremmende. Bedre infrastruktur som bidrar til regionforstørring fremstår ikke entydig som bra for de mindre byenes vekst. Nyere forskning indikerer at det øker arbeidsmarkedsmobiliten, men dette kan også lede til økt strukturrasjonalisering og sentralisering, for byer som ligger nært opp til andre større byer.  

Les alle resultater av undersøkelsen i prosjektrapporten «Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner»,
rapport IRIS-2016/ 130, utgitt av IRIS og MENON.