Kontaktpersoner:
Atle Blomgren prosjektleder
Anne Marthe Harstad
Kathrine Skoland
Mediaomtale:
Disse sysselsetter flest innen leverandørnæringen i vest Sysla.no 06.01.2017
--------------------
Disse sysselsetter flest innen leverandørnæringen i vest
iLaks.no, 06.01.2017
--------------------
Størst vekst-optimisme i Møre og Romsdal Nett.no 02.01.2017

--------------------
Nord-Vestlandet på topp i vekstbransje Nett.no 02.01.2017
--------------------

 
fisk%20Shutterstock
Foto: Shutterstock
hstrek-web

Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet

På oppdrag fra Vestlandsrådet har IRIS gjennomført en studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet. Rapporten «Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020», IRIS - 2016/116, stadfester at det frem mot 2020 ventes at næringen får en stor vekst i antall sysselsatte.

I 2015 eksporterte Norge 2,4 milliarder tonn fisk til en markedsverdi på over 72 milliarder kroner. Fiskeeksportens andel av fastlandseksporten, godt hjulpet av vekst i lakseprisene, vokste fra 11 % i 2007 til nesten 18 % i 2015. Sjømatvirksomheten stod for en samlet sysselsettings på 51 800 og en verdiskaping på 65,7 mrd kroner i 2014. I motsetning til mange andre næringer som er viktige i Norge, handler sjømat om høsting av en fornybar ressurs hvor den globale etterspørselen er ventet å vokse framover.
Sysselsetting i sjømatrelatert virksomhet kan grovt sett deles i tre, alt etter nærhet til selve sjømaten. Navet i næringen (mrk gul sirkel i figuren) er fiskeri, oppdrettsproduksjon, biomarin industri og fiskeindustri/-salg (slakteri, mottak, produksjon og salg av ferdigvarer). Virksomhetene i navet er imidlertid avhengig av å kjøpe varer og tjenester fra en hel rekke mer eller mindre spesialiserte leverandører (fiskefôr, nøter/garn, brønn- og fôrbåttjenester osv., mrk rød sirkel i figuren). Virksomhetene merket med gul og rød sirkel, er det vi vil omtale som direkte sjømatrelatert virksomhet. I tillegg til dette kommer leverandører av en hel rekke såkalte generiske varer og tjenester (luft- og landtransport, hotell, bank, bygg og anlegg osv., merket med grønn sirkel). Slike leveranser regnes som indirekte sjømatrelatert virksomhet.
Fig%20sysselsetting%20sjomat%20ABL
Kilde: IRIS
Figur: Verdikjeden til sjømatrelatert virksomhet delt inn i primærvirksomhet, spesialiserte leverandører og leverandører av generiske varer/tjenester
De fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal står for nesten halvparten av samlet norsk fiskeeksport. Vestlandet huser også store deler av leverandørvirksomheten til sjømatnæringen, og er således regionen med størst verdiskaping for ringvirkninger.

Les hele rapporten for prosjektet her>