Kontakt

Einar Leknes
Hilmar Rommetvedt


Jubileumsbok:
« Stortingets historie 1964–2014 » - Stortinget og lobbyistene
-------------------------------
Hvordan har vi det i dag da? - et resultat av flere års forskning om omorganisering og styringen av helsevesenet i Norge og Danmark      BOK utgitt av Fagbok-
forlaget, isbn: 978-82-450-1431-0

------------------------------

Media:

Lokalvalg: Politiske saker betyr mer enn tillit til partiene og kandidatene
Stavanger Aftenblad, 02-07-2018
-------------------------------
Truer kommunesammenslåing identiteten?
------------------------------
Hvorfor er motstanden mot nye kommunegrenser så stor?
Stavanger Aftenblad, 12.07.2014
Forside%20small%20websoyle
Stortingsbygningen1
Foto: Stortinget.no

OFFENTLIG POLITIKK

Offentlig politikk er et forskningsområde med lange tradisjoner, omfattende internasjonalt samarbeid og mange publikasjoner fra IRIS. Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk. I hovedsak statsvitenskap, men også andre fagdisipliner som admistrasjons-  og organisasjonsvitenskap, sosiologi og økonomi danner det faglige grunnlaget for forskningen.

For tiden er det særlig samhandlingsreformen i helsevesenet, velferdspolitikk, internasjonal handelspolitikk (WTO), arbeidsinnvandring og petroleumspolitikk som står i fokus for oppmerksomheten, men vi har også studert landbrukspolitikk, miljøpolitikk, idrettspolitikk og regionalpolitikk.


Utvalgte prosjekter:
Arbeidsinnvandring fra Polen, Polsk-Norsk forskningssamarbeid
Regjeringen forbereder en større kommunereform
Evaluering av kvaliteten på utdannings- og yrkesrådgivningen i skolen
Kirkeloven og den lokale kirkes ordning?
Hva kjennetegner «god» styring og ledelse av og i partnerskap/nettverk i kommunal sektor?
Interkommunalt samarbeid i norske kommuner, konsekvenser, muligheter og utfordringer
Ett Hav - muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen
Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet
Konsekvenser av økt veiansvar i fylkeskommunene
Stavanger 2008: Fra oljehovedstad til kulturhovedstad
Samfunnsvitenskapelig rusforskning