Kontakter:
Einar Leknes prosjektleder
Gunnar Thesen
Martin Ivar Aaserød, Proactima


Publisering:
"Ett Hav" -
Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømat-næringene,

Rapport IRIS-2013/095


Media:
Olje og fisk har gjensidig nytte, Fiskaren, 18.oktober 2013
-------------
Vil bygge kysten i fellesskap, www.kyst.no, 15.oktober 2013
heading-Ett%20Hav
Illustrasjon Å.Finnestad

Ett Hav

- MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR SAMEKSISTENS MELLOM PETROLEUMS- OG SJØMATNÆRINGEN

«Ett hav» er et forum hvor toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog. Forumet administreres av et sekretariat med representanter fra Norges Fiskarlag og Norsk olje & gass.

Ett hav engasjerte IRIS sommeren 2012 for å utarbeide en rapport som inneholdt både en faktaorientert beskrivelse av sjømatnæringen og petroleumsnæringen samt en gjennomgang av hvilke utfordringer og synergier sameksistens mellom de to næringer på ett felles hav har gitt.

Petroleumsnæringen og sjømatnæringen, to av Norges viktigste eksportnæringer, er brukere av de norske havområdene. Begge næringer er av stor betydning for sysselsettingen og bosettingen langs kysten. Begge n��ringer har hatt en positiv utvikling særlig de siste tjue år, de er lønnsomme og har gode framtidsutsikter. Dette gir grunnlag for optimisme og framtidstro når det gjelder utviklingen i lokalsamfunn langs kysten. Særlig i tider som preges av sentralisering, og for deler av Nord-Norges sitt vedkommende også nedgang i folketall, vil vekst i begge disse sjøbaserte næringene ha betydning for å snu trenden.

Mens i særlig grad media og til dels også de politiske overskriftene forholdsvis ensidig har vært preget av motsetningen «olje versus fisk», er intensjonen med rapporten å gi en bredere og mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom næringene. Det er derfor lagt vekt på å få fram kunnskap om konstruktivt samspill mellom disse næringene og fordeler næringene har hatt og har av hverandre.

Det trengs  koordinert offentlig innsats for å sikre at disse to næringene fortsatt skal kunne være bærebjelker for Kyst-Norge. Offentlige rammebetingelser som kan bidra til å sikre sameksistens og vekst må ikke ødelegges av sektorpolitikk innen petroleum og sjømat.  Trenden i retning helhetlig tenkning, hvor ikke minst næringene selv fører an med samarbeid og dialog rundt vanskelige spørsmål, må fortsette.

Utfordringene knyttet til sameksistens mellom fiskerivirksomheten og petroleums­virksomheten vil øke ved mer omfattende petroleumsvirksomhet i de nordlige områder blant annet på grunn av at det meste av kystfisket og 2/3 av havfisket foregår i Norskehavet og Barentshavet. I denne sammenheng er det viktig å kunne dra nytte av tidligere erfaringer med sameksistens mellom næringene fra områder lenger sør. En grunnleggende forutsetning er at det etableres fora der representanter fra næringene møtes jevnlig og der problemstillinger, utviklingstrekk, prosjekter og andre forhold av felles interesse tas opp. 

Utredningen er et samarbeid mellom ph.d. Gunnar Thesen, dr.ing Einar Leknes i IRIS og cand. oecon Martin Ivar Aaserød hos Proactima.

Utarbeidet rapport kan du lese i sin helhet her>