Kontakt:
Birgit Abelsen prosjektleder
Svein Ingve Nødland seniorforsker


Media:
Sykehuskøer - Samhandlingsreformen Stavanger Aftenblad, 22.04.2015
-------------------------------
De største byene sliter mest med samhandling Ukeavisen Ledelse
-------------------------------
Slår uheldig ut for eldre
TK, 08.03.2015

Prosjektet har vært ett tett samarbeid mellom
IRIS Samfunnsforskning og Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
Oppdragsgiver%20KS
Heading%20Samhandl-reform
Formålet med denne studien har vært å finne ut hvordan samhandlingsreformens ordning med kommunal betaling fra dag én for utskrivningsklare pasienter, påvirker tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene.

Denne studien viser bl.a. at pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen er ofte sykere enn før samhandlingsreformen.

Forskernes funn viser at pasienter som tidligere ville ligget på sykehus til den medisinske behandlingen var avsluttet, meldes nå utskrivningsklare så snart man ser at behandlingen virker og pasienten er i bedring. De medisinske kostnadene har økt betraktelig i kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.

Det synes å foregå et skifte i kommunehelsetjenestens karakter, i retning av mer behandling og pleie av kort varighet og mer spesialisert karakter.  

Hovedhensikten med korttidsplasser er re-/habilitering, behandling, utredning og avlastning. Det er vekst i andelen korttidsplasser og andelen plasser til habilitering/rehabilitering, men den skjer i hovedsak på bekostning av langtidsplasser. Reell kapasitetsøkning på institusjonsplasser forekommer i liten grad.

Forskerne finner en klar tendens til at terskelen for å få sykehjemsplass og hjemmetjenester er blitt høyere. Det oppstår mangel på institusjonsplasser, både korttids-, langtids- og rehabiliteringsplasser. Det er en utfordring å holde korttidsplasser ledige for å ha kapasitet til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter.  Konsekvenser av plassmangel er at en del pasienter på korttidsopphold tilbys tomannsrom, og at etablerte avlastningsordninger for hjemmeboende (særlig demente) nedprioriteres.  I kommunene synes knapphet på plasser å gi seg utslag i strengere vurderinger enn før med hensyn til tildeling av langtidsplass.

Selv om det er et uttalt mål at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, er det vanskelig å se for seg at behovet for langtidsplasser i institusjon vil avta, snarere tvert imot gitt forventningene om vekst i eldrebefolkningen og økt levealder.

Les hele prosjektrapporten her>