Oppdragsgiver:
nav-web
Skole2-shutterstock
Kilde:Shutterstock
hstrek-web

Hva er utfordringene og hva er gode grep for å hindre frafall i videregående skole?


Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og inngår i NAV-FoU sitt tematiske satsingsområde «Interaksjon med brukere».
De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema. Rundt 30 % av elevene i hvert årskull klarer i dag ikke å fullføre eller bestå videregående opplæring i løpet av fem år.  Ut over de personlige utfordringer frafall kan gi den enkelte elev, er der også samfunnsøkonomisk konsekvenser knyttet til frafall i videregående skole. 

Hovedutfordringen i arbeidet mot frafall og marginalisering er å påvirke rammene rundt individet, med kombinert systemrettet og individrettet arbeid.  For å redusere frafallet i skolen med det mangfold av årsaksfaktorer som finnes, er man avhengig av fungerende støttenettverk der ulike aktører og ulike etater jobber sammen rundt barnet/ungdommen gjennom hele oppveksten.
 
Problemstillingen for prosjektet var «Hva er gode modeller og gode grep for samarbeid mellom NAV og videregående skole for å hindre frafall og for å følge opp elever som har falt ut av videregående skole?»

Prosjektet er en studie av samarbeidet mellom NAV og Fylkeskommunen i seks fylker. Målsettingene for prosjektet har vært å 1) Finne eksempler på gode grep og arbeidspraksiser i samarbeidet, 2) Beskrive forutsetningen og de sentrale suksesskriteriene for et godt samarbeid og 3) Belyse barrierer og interorganisatoriske distanser som er til hinder for samarbeidet og hvordan disse kan overvinnes.
De ulike fylkene har alle gjort seg erfaringer og tatt gode grep for å få et godt samarbeid og arbeid for å hindre frafall. Det har vist seg at det var vanskelig å identifisere tydelige og helhetlige modeller for samarbeid, da samarbeidene har vokst fram over tid, er i stadig utvikling og er tilpasset de enkelte fylkenes egenart og kjennetegn. Det har derfor vært mer relevant å fremheve de gode grepene og hva som har vært utfordrende i samarbeidet.

I prosjektrapporten har forskerteamet gitt noen organisatoriske anbefalinger samt anbefalinger om arenaer for møter mellom de samarbeidende organisasjoner. Anbefalingene tar utgangspunkt i funnene fra studien.
Prosjektet som vi har kalt «Gode modeller for samarbeid mellom NAV og utdanningssektoren» har vært et samarbeidsprosjekt mellom IRIS, SINTEF og NTNU.

Du kan lese hele rapporten her:
«Samarbeid mellom NAV og skolesektoren om å hindre frafall fra videregående skole. Utfordringer og gode grep»
Rapport IRIS - 2017/026, isbn nr.: 978-82-490-0883-4
 
Logoer%20Frafall%20i%20vgs