Kontakt:
Ann Karin Tennås Holmen, IRIS
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Media:
Interkommunale samarbeid - Kommuner sprenger samarbeids­grenser, Ukeavisen Ledelse, 28.02.2014


Oppdragsgiver:
ks
Rapp215og214

Hva kjennetegner «god» styring og ledelse av og i partnerskap/nettverk i kommunal sektor?

KS FoU prosjektet ”Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap” har hatt som mål å drøfte hva som kjennetegner ”god styring og ledelse” i nettverk/partnerskap hvor kommunen er involvert.

Vi har sett på politiske- og administrative styrings- og ledelsesutfordringer og muligheter ved kommunal (fylkeskommunal) oppgaveløsning gjennom partnerskap/nettverk.  Forutsetninger og verktøy for overordnet politisk- og administrativ styring av partnerskap/nettverk.  Hva som kjennetegner god ledelse av og i partnerskap/nettverk.

Studien indikerer at organiserte samarbeid av nyere dato er basert på en større bevissthet, mer kunnskap om og bedre rutiner ved valg av samarbeidsform. Dette stemmer overens med nyere studier, som finner at man i interkommunale samarbeid ser en økende og mer aktiv bruk av vedtekter, eierskapsmeldinger, kommunale eierstrategier og lignende – for å gi retning og kontroll.

Studien viser hvordan kontinuerlig forankring gjennom både bruk av de mer formelle styringsvirkemidlene (som kommunene bruker relativt aktivt i dag), og de mykere virkemidlene er viktig. Kontinuerlig forankring av organiserte samarbeids prioriteringer og aktiviteter handler om politisk- og administrativ tilrettelegging for god informasjonsflyt, god kontakt, men ikke minst støtte og oppfølging. Forskningen og praksis rundt kommunene har viet mye fokus til kontrollmekanismer som kan sikre eiernes (kommunens) kontroll med samarbeidene utenfor linje. Denne studien har sett på tvers, ved å inkludere hele skalaen av organiseringsformer; fra mer uformelle samarbeid til AS’er.

Rapporten IRIS 2013/2015 "Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor" oppsummerer funnene fra studien.
I tillegg til denne rapporten vises det også til litteraturstudien i rapporten IRIS - 2013/214, som gjennomgår utvalgte perspektiver. Litteraturstudien viser også til et knippe tidligere forskningsresultater på området.