heading-intkomsamarb
Illustrasjon: Å.Finnestad

Interkommunalt samarbeid

- KONSEKVENSER, MULIGHETER OG UTFORDRINGER
Kommunal og regionaldepartementet (KRD) hadde som formål å få kartlagt og analysert omfanget av interkommunalt samarbeid i norske kommuner, og konsekvenser av at stadig mer av den kommunale aktiviteten skjer i ulike kommunesamarbeid.  KRD engasjerte IRIS til å gjennomføre en slik studie.  Prosjektet ble et forskningssamarbeid mellom  forskere ved IRIS, Nordlandsforskning, Uni Rokkan og Høgskolen i Oslo og Akershus. Deltakerne i forskningsteamet har bidratt i forskningen med perspektiver fra ulike faglige ståsted og disipliner. Forskningsarbeidet har kunnet trekke veksler på ulike metodiske ferdigheter hos deltakerne og av kunnskap forskerne har hatt om kommuner og interkommunalt samarbeid.

Det er om lag dobbelt så mange formelle interkommunale samarbeid som det er kommuner i Norge, og hver kommune deltar gjennomsnittlig i elleve interkommunale samarbeid. Samlet sett tilsvarer det økonomiske omfanget av interkommunalt samarbeid i Norge om lag 10 % av kommunenes driftsutgifter.

De viktigste konklusjonene fra denne studien om hva konsekvensene av interkommunalt samarbeid er for norske kommuner er at det er fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen utfordringer når det gjelder styring og kontroll. Interkommunalt samarbeid er viktig, og for mange kommuner helt nødvendig for å levere tjenester til innbyggerne. Mindre kommuner kan høste de største gevinstene både økonomisk og når det gjelder tjenestekvalitet, men har også de største utfordringene når det gjelder styring og kontroll. Det samlede inntrykk av interkommunalt samarbeid gir både muligheter og utfordringer til kommunene, men det er ikke grunnlag for å hevde at interkommunalt samarbeid er av et slikt omfang at det bidrar til uthuling og forvitring av kommunene. Mange typer interkommunale samarbeid mellom de samme kommunene bidrar til at det er etablert funksjonelle interkommunale styringsnivå i mange geografisk område.