KONTAKTER 
Ida Holth Mathiesen prosjektleder
Trond Buland, NTNU

KONTAKT HARAM KOMMUNE
Anne Venke Myren
Nicolaas Kippenbroeck

FINANSIERING
logo%20RFF%20Midt-Norge
Heading%20MissionPossible
Kilde: Forebygging.no
hstrek-web

Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor

- En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre


En betydelig andel ungdom står i fare for å havne i en situasjon der de ikke føler tilhørighet til samfunns- og arbeidsliv, og på sikt ende opp som mottakere av offentlige stønader.  I et presset arbeidsmarked, øker denne risikoen. Å fullføre videregående skole er en viktig beskyttelsesfaktor for å hindre marginalisering. For mange er «ikke fullført/bestått» i videregående skole bare fortsettelsen på en lengre marginaliseringsprosess. Dette er ofte langvarige prosesser som involverer ulike elementer, relatert til psykiatri, barnevern, skole, fritid og familieforhold etc. Tidlig innsats er nødvendig for å motvirke slike utfordringer.
 
Forskningsprosjektet er finansiert av regionale Forskningsfond Midt-Norge og har vært et samarbeidsprosjekt mellom Haram kommune, IRIS og NTNU. Samarbeids- og forskningsprosjekt har hatt som hovedmål å identifisere suksessfaktorer og utfordringer for å bidra til videreutvikling av samarbeidsformen i Mission Possible med tanke på bedre integrering av oppvekstsektoren i samhandlingsnettverkene. Haram kommune ønsket med dette prosjektet å dokumentere og kvalitetssikre samhandlingsmodellen Mission Possible for best mulig videreutvikling av arbeidet i nettverkene.

Prosjektrapporten konkluderer bl.a. med at Mission Possible har ført til felles målforståelse, felles visjoner og felles rutiner. Mange av barrierene mot samarbeid er bygd ned, men det betyr ikke at de er borte eller ikke kan vokse frem igjen. Nettverksarbeid av denne typen må stadig vedlikeholdes og det er ikke et arbeid man kan si at nå er avsluttet. Mission Possible har bidratt til at en bedre klarer å hjelpe utsatte barn og unge.

Haram kommune så tidlig utfordringen med å få etater og aktører til å arbeide enhetlig og har i flere år jobbet systematisk med å utvikle en arbeids- og ledelsesform som skal sikre barn og unge tidlig, rett og koordinert hjelp.  Mission Possible er en innovativ arbeidsform som har som mål å styrke aktørene sin samhandlingskapabilitet gjennom målrettet samkjørt ledelse. Mission Possible arbeider med å danne «operative nettverk» på tvers av sektorer, organisasjoner og nivåer. Siden 2013 har engasjerte ledere innen Politi, Bufetat, Helse Møre og Romsdal og kommunene på Sunnmøre arbeidet for et felles mål: «Å tette veven i sikkerhetsnettet som skal fange opp barn og unge som står i fare for å falle utenfor systemet».
 
Mission Possible begynte som prosjekt, men har utviklet seg til å bli en innovativ måte å samhandle på, som det kan arbeides etter på tvers av kommuner og ulike offentlige og private etater på Sunnmøre.  17 kommuner har gjort administrative/politiske vedtak om å implementere samhandlingsmåten Mission Possible legger opp til.

Du kan lese hele rapporten her>
 
Logoer%20MissionPossible