F%C3%B8lgDebatten

Skal veger bygges etter magefølelsen?
Stian B.Bayer,
seniorforsker
Bergens Tidende, 21.01.2016
-------------------------------
Geir Søndeland, SA:

Samler halve kongeriket over Haukeli
Stavanger Aftenblad 23.10.2014
-------------------------------
Forskerne svarer:

Prioriter én øst/vest-trasé
Stavanger Aftenblad 16.10.2014
-------------------------------
Næringsforeningen kommenterer forskernes kronikk:
Hovedstamveg øst-vest: Næringslivet står bak E134
Stavanger Aftenblad 01.10.2014
E39%20web-kamera
Foto: E39 Web kamera

Politisk spill om hovedstamvegen til østlandet

En hovedtrasé mellom Øst- og Vestlandet, over Haukeli, er viktigere for Stavanger enn å få fire felt på E 39 mellom Ålgård og Søgne


Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har uttalt at det er ingen hensikt med fem traseer mellom Vestlandet og Østlandet. Vi må ha en hovedtrasè. Bergen vil da gå for en nordlig trase. Stavanger har alt å vinne på å prioritere Haukeli. Stavanger har så langt vist begrenset interesse for dette spørsmålet.
Det politiske spillet dreier seg om hvilke vegprosjekter som skal gjennomføres de kommende 15 årene.  Den store økningen i investeringsmidler til vegbygging (fra 10 til 18 mrd pr år i løpet av de siste 8 år) og ønsket om å sette av 100 mrd til et statlig vegselskap aktualiserer temaet ytterligere.  Det kan bli flere tiår i forskjell i realiseringstidspunkt mellom den vegkorridoren som vinner prioriteringskampen og dem som taper.
Trase%20Fig
Rv 52 over Hemsedal er blitt det foretrukne vegvalget mellom Østlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane, på tross av Stortingsvedtak helt siden 1975 og sist i 2012 om at den skal følge E16 over Filefjell. Rv 7 over Hardangervidda som etter åpningen av Hardangerbroen i 2013 er ferjefritt, er imidlertid det raskest alternativet mellom Bergen og Oslo. Det høyeste punktet på denne korridoren er 1250 meter over havet, noe som gir betydelige vinterutfordringer. Begge deler gjør at tungtrafikken som regel velger bort dette alternativet. E134 over Haukeli er det eneste reelle vegvalget mellom Sunnhordland/Nord Rogaland og Østlandet, og er også foretrukkent korridor mellom Hordaland og Vestfold/Grenlandsområdet. Mellom Nord Jæren og Oslo er E39/E18 om Sørlandet det foretrukne vegvalget. Strekningen er rundt 100 km lengre enn mellom Haugesund og Oslo, men bedre veistandard gjør at reisetiden er rundt 20 minutter kortere.

Forskning gjennomført av IRIS viser at godstransporten mellom Østlandet og Vestlandet fordeles som følger: Nord Jæren, 22%, Nord Rogaland/Sunnhordland, 24%, Hordaland eks. Sunnhordland, 46% og Sogn/Sunnfjord: 8%. Dersom Haukeli prioriteres som hovedstamveg mellom øst og vest, vil denne kunne bli det foretrukne vegvalget for 92% av transport på veg mellom Nord Jæren og Sunnfjord. Dagens prioriterte trasé over Filefjell eller Hemsedal, som også betjener Sogn og Fjordane, kan bli det foretrukne vegvalget for litt over halvparten av godstransporten på veg mellom Østlandet og Vestlandet, mens Hardangervidda kun vil betjene gods til og fra Bergensregionen, inkludert Voss og Hardanger. Haukeli har dermed klart størst potensial for å kunne betjene en større andel av godstransporten mellom Østlandet og Vestlandet.

Bergen prioriterer strekningen Bergen-Voss, som er en del av traséen over Filefjell/Hemsedal, fremfor strekningen Bergen-Jondal som vil redusere reisetiden mot Haukeli. I tillegg foregår det en betydelig lobbyvirksomhet for at Rv 7 over Hardangervidda skal bli den nye hovedtraséen mellom Bergen og Østlandet.  At Hordaland jobber parallelt for tre traséer mellom Østlandet og Vestlandet, i stedet for en eller to, er i stor grad årsaken til at ingen av dem holder en særlig høy standard i dag, og at samtlige har betydelige regularitetsproblemer vinterstid.

Nord Rogaland og Sunnhordland er den regionen som taper mest på at Hordaland jobber for tre hovedtraséer. Etter Rogfast og Hordfast vil denne regionen bli svært godt knyttet opp mot Stavangerregionen i sør og Bergensregionen i nord. Dersom Bergen-Haugesund-Stavanger vokser sammen til et kjedet arbeidsmarked vil dette betydelige gevinster i form av produktivitetsvekst. Med Haukeli etablert som hovedtrasé øst-vest vil regionen også få en interessant veikryssfunksjon som gir grunnlag for nye konkurransedyktige logistikkløsninger på Vestlandet.  

Mye tyder på at Stavanger vil prioritere å få vedtatt ny trasé med motorveistandard mot Kristiansand. Dette kan redusere sannsynligheten for at E134 over Haukeli prioriteres som hovedtrasé mellom Østlandet og Vestlandet, fordi argumentet med at Nord Jæren også betjenes vil svekkes.

Samtidig forventer Hordaland at Rogaland jobber for å få igjennom byggestart på Hordfast, og oppfylle sin del av alliansen som resulterte i at Rogfast nå er vedtatt. Dersom dette ikke blir tilfelle, kan det tenkes at Hordaland i mindre grad tar hensyn til Rogaland sine interesser i prioritering av øst-vest-forbindelsen. Resultatet blir da at Nord Jæren vil få en times lengre kjøretid mot Oslo enn om Haukeli hadde blitt prioritert, samtidig som Nord Rogaland og Sunnhordland ikke vil få et vintersikkert alternativ mot Østlandet i overskuelig fremtid. Politikerne og næringslivet i Stavangerregionen bør av den grunn engasjere seg i debatten om hvor fremtidig hovedtrasé mellom Østlandet og Vestlandet skal gå, med formål om å få E134 prioritert, fremfor å rette innsatsen mot 4-felt på strekningen Ålgård-Søgne. For å få igjennom dette stiller en sterkest ved å danne en felles blokk sammen med Hordaland og Telemark. Beslutningen om hovedtrasé mellom Østlandet og Vestlandet skal tas innen årsskiftet, og først etter at denne beslutningen er tatt bør en fokusere på vegen sørover.

For å få til et samarbeid med Hordaland kan politikerne i Stavangerregionen være tjent med å inngå en avtale med politikerne i Bergen: Velger dere Haukeli-alternativet som hovedtrasé øst-vest, vil vi støtte at Hordfast prioriteres før Ålgård-Søgne. Dersom Haukeli ikke prioriteres, har Stavangerregionen all grunn til å utelukkende jobbe for Ålgård-Søgne, for å i det hele tatt sikre regionen en velfungerende vegforbindelse mot Østlandet. Med en samferdselsminister fra Bryne, burde ikke dette være så vanskelig å få igjennom.

Se også Kronikk i Stavanger Aftenblad, 26.september 2014>