Blank-web
BokWeb
Media:
Stortingets posisjon styrket, www.stortinget.no
------------------------
Stortinget og lobbyistene, Stavanger Aftenblad 14.10.2014
 
Snittbilde%20Stortinget2014
Foto: Stortinget

Stortinget og lobbyistene

Ny bok om «Stortingets historie 1964–2014»
Overrekkes Stortinget 14.oktober 2014

 
Bokverket «Stortingets historie 1964–2014», som blir overrakt til Stortingets president viser at Stortinget er blitt en langt viktigere politisk institusjon enn tidligere framstillingene ga inntrykk av. Boken er resultatet av flere års forskning under ledelse av professorene Knut Heidar og Tore Grønlie.

Ett av områdene der det har skjedd betydelige endringer, er de organiserte interessenes påvirkning av politikken. For et halvt århundre siden bar organisasjonspåvirkningen preg av det vi kan kalle en forvaltningskorporatisme, bl.a. i form av representasjon i statlige styrer, råd og utvalg der utvalgte organisasjoner kunne påvirke statlige embets- og tjenestemenn. Mye av dette utvalgssystemet er bygd ned. I 1979 var det hele 490 utvalg med organisasjonsrepresentanter, mot 186 i 2005. Dermed er det er blitt trangere om plassen i den korporative kanal, slik at organisasjonene må finne andre adressater for politisk påvirkning.

Undersøkelser blant en rekke landsomfattende interesseorganisasjoner viser at vi har fått en langt mer omfattende stortingslobbyisme enn før. Det er en økende tendens til at organisasjoner som deltar i statlige utvalg, samtidig også driver lobbyvirksomhet mot både Storting og regjering, departementer og ytre etater.  Selv om man får gjennomslag for sitt syn i en tidlig fase av beslutningsprosessen, f.eks. i et offentlig utredningsutvalg, er det ikke sikkert at dette holder helt til mål.

Hilmar Rommetvedt, forskningsleder ved IRIS Samfunnsforskning, har skrevet kapittelet «Lobbyvirksomhet» i boken som utgis 14.oktober 2014, i forbindelse med grunnlovsjubileet.