KONTAKTER
Kåre Hansen prosjektleder
Leif Jarle Gressgård
Torstein Nesheim, SNF

OPPDRAGSGIVER 
Husbanken2
botetthet-fotoobos
Foto: Obos
hstrek-web

Interorganisatorisk samordning i staten

– en analyse av «Bolig for velferd»


Gjenstridige problemer utgjør en egen kategori av offentlige samordningsoppgaver. De er komplekse, unndrar seg enkle eller lett definerbare løsninger, og spenner over organisatoriske grenser, forvaltningsområder og hierarkiske nivåer. Aktuelle eksempler på slike problemer er terror, arbeidslivskriminalitet og integrering av innvandrere.  Gjenstridige problemer har ingen enkel løsning, men bedre samordning mellom offentlige etater blir gjerne framhevet som et viktig virkemiddel.

IRIS og SNF har i samarbeid foretatt en studie av strategien «Bolig for velferd» (BfV) som ble vedtatt av fem departementer våren 2014. Et viktig siktemål er at den offentlige innsatsen fra flere enheter og styringsnivåer skal samordnes og målrettes slik at flere kan få muligheter til å bo trygt og godt.

Tverretatlig samordning knyttet til BfV, samt intern samordning i Husbanken ble analysert i denne studien. På sentralt nivå er det et hovedfunn at arbeidet med strategien i de tidlige faser har vært preget av stor kognitiv distanse, som kan ha sammenheng med ulikhet mellom aktørene når det gjelder signaler, prioriteringer og målsettinger (strukturell distanse), og igjen ulik ledelsesinvolvering og beslutningsprosesser (organisatorisk distanse).

I analysen av samordning på ulike nivåer på det boligsosiale feltet er det et viktig poeng at aktørene på lokalt og regionalt nivå har ulike interesser og oppgaver. På regionalt nivå har vi pekt på i alt ni forhold som påvirker kvalitet i og utfall av tverretatlig samordning. Dette avspeiler at iverksetting av BfV ikke er en triviell eller enkel oppgave. En hovedgrunn til dette er det sammensatte og komplekse bildet i oppgavenes karakter. Gitt dette utgangspunktet, påvirkes implementering på regionalt nivå av forskjeller i forståelse, intern struktur, styringssignaler, samt evnen til å lede og utføre koordineringsoppgaver.

Forskerne har i sin rapport kommet opp med forbedringsforslag og foreslår bl.a. at man i tiden fremover demper ned ambisjonen om at alle aktørene bør/skal være med på alle nivåer, og at man fra Husbankens side prioriterer å utvikle sterke dyader i oppgaveløsningen på regionalt og lokalt nivå. Det anbefales også at Husbanken søker et tettere samarbeid med fylkesmennene for å øke legitimiteten av boligsosialt arbeid generelt og gjennomføringskraften av arbeidet med BfV på regionalt og lokalt nivå spesielt.

Studien er oppsummert i et eget arbeidsnotat som du kan lese her>
Footer%20Bolig%20for%20velferd%20Husbanken