Innbyggernes vurderinger av Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad

hstrek-web
I forbindelse med at Stavanger-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008, har IRIS gjennomført IRIS et større forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Stavanger (UiS). Prosjektet har bestått av en hovedstudie og to spesialstudier. Resultatene fra hovedstudien om innbyggernes opplevelse, og enspesialstudie om kulturaktørenes vurderinger av Stavanger2008 er nå klare.

Prosjektet tar utgangspunkt i visjonen som ligger til grunn for kulturhovedstaden:
OPEN PORT - åpenhet mot verden handler om at regionen og dens mennesker skal bli enda mer åpne og inkluderende i forhold til hverandre, kunst, ideer og muligheter. 
Stavanger2008_2
Foto: Stavanger2008/Kjetil Alsvik
Verdier som ligger til grunn for Stavanger2008:
  • Toleranse og ytringsfrihet
  • Gjestfrihet og tilgjengelighet
  • Kulturarv og utvikling
  • Nyskaping og kvalitet
  • Miljø, estetikk og arkitektur
Les hele rapporten om innbyggernes vurderinger av Stavanger2008

Resultater
Et overveldende flertall mente både før og etter kulturhovedstadsåret at dette var en riktig satsing. Nesten fire av fem spurte på Nord-Jæren og mer enn halvparten av de spurte i de andre Rogalandskommunene, mener at Stavanger2008 skapte en god stemning i byen og regionen.

Til tross for god oppslutning er det likevel mange som føler at dette ikke angikk dem i noen særlig grad, og som mener at det kostet for mye. Når de fleste likevel mener at satsingen var riktig, har det sammenheng med at de mener at kulturhovedstadsåret hadde en rekke positive virkninger. Det ga regionen viktige nye impulser, det styrket kulturlivet, og det gjorde regionen bedre kjent og mer attraktiv. Troen på disse effektene var mer utbredt før 2008 enn etterpå, men også i etterkant er det mange som mener at kulturhovedstadsåret har slike positive virkninger.

Undersøkelsene viser at svært mange har deltatt på ulike arrangementer i regi av Stavanger2008 og deres samarbeidspartnere. Halvparten av de spurte på Nord-Jæren oppga at de hadde deltatt som utøvere, arrangører, frivillige og/eller som publikum på tre eller flere arrangementer. I de øvrige rogalandskommunene var det en tredjedel av de spurte som deltok på ett eller flere kulturhovedstadsarrangementer.

Et av målene med Stavanger2008 var å påvirke innbyggerne i regionen til å bli mer åpne og tolerante, slik kulturhovedstadens visjon om en ”Open Port” ga uttrykk for. Undersøkelsene viser imidlertid at det har vært små endringer i holdningene til slike verdier. Dette må ses i lys av tidligere undersøkelser som viser at holdningene i Stavanger-området var relativt åpne sammenlignet med andre deler av landet også før kulturhovedstadsåret gikk av stabelen.

Heller ikke når det gjelder deltakelsen i og holdningene til kulturlivet generelt, finner vi noe særlig endring fra 2007 til 2009. Dette kan ha sammenheng med at kulturinteressen var stor allerede før kulturhovedstadsåret startet. Både før og etter kulturhovedstadsåret sa nærmere to tredjedeler av de spurte på Nord-Jæren at de var meget eller ganske kulturinteressert.

Problemstillinger
Prosjektet består av en hovedstudie og to spesialstudier. Hovedstudien skal belyse følgende problemstillinger:
  • Hvordan påvirkes innbyggernes holdninger og verdier i forhold til visjonen om en ”Open Port” og de verdiene som ligger til grunn for Stavanger2008?
  • I hvilken grad og på hvilken måte blir innbyggerne involvert i de arrangementene som blir initiert og gjennomført i forbindelse med Stavanger2008?
  • Hvordan påvirker kulturhovedstadsåret deltakelsen i og holdningene til kulturlivet mer generelt?

Metode
Hovedstudien er basert på to store spørreundersøkelser blant innbyggerne i Rogaland. Den første av disse ble gjennomført høsten 2007, før Stavanger2008 lanserte sitt program for kultur-hovedstaden, mens den siste ble gjennomført vinteren/våren 2009, etter at kultur-hovedstadsåret var avsluttet. De ulike spørreskjemaene som ble brukt finner du i høyremargen.

Prosjektet rommer også to spesialstudier. Den ene omhandler mediedekningen av Stavanger2008, mens den andre analyserer hvordan kulturaktørene har opplevd kulturhovedstadsåret