Kreative næringer i Rogaland 2008

IRIS har i 2008 gjennomført en studie av kreative næringer i Rogaland. Målsetningen er å øke kunnskapen om og forståelsen for hva som karakteriserer denne sektoren i forhold til andre sektorer i økonomien.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse, som viser at kreative n��ringer i Rogaland karakteriseres av mikrobedrifter i kreativt samspill. Det er 3800 bedrifter i dette næringssegmentet i fylket. Skapende kunst, scenekunst og musikk utgjør til sammen en relativt stor andel. Godt og vel 70 prosent av bedriftene er enkeltpersonforetak. Undersøkelsen viser at 45 prosent av bedriftene ble etablert fra 2004 til 2008.

Les rapporten om tilstanden til de kreative næringene i Rogaland i 2008

Små bedrifter med høyt utdannede arbeidstakere
85 prosent av enkeltpersonforetakene omsatte for under 500 000 kroner i 2007. For bedrifter som ikke er enkeltpersonforetak er det drøye 60 prosent som omsetter for under 500 000 kroner i 2007, mens de resterende omsetter for over to millioner kroner.

16 prosent av respondentene i undersøkelsen eksporterer til utlandet. Svært mange gir likevel uttrykk for at de har et potensielt internasjonalt marked for sine produkter, men mangler internasjonale nettverk og kunnskaper om internasjonaliseringsmuligheter. Dette legger begrensninger på eksportmulighetene.

Aktørene i de kreative næringene har gjennomgående høy utdannelse. Det kommer også fram at utdanningsnivået er noe høyere blant respondentene som har enkeltpersonforetak enn i de andre virksomhetskategoriene.

Liten økonomisk effekt av Stavanger2008
Det store flertallet av respondentene mener at Stavangers status som europeisk kulturhovedstad i 2008 i liten eller ingen grad har gitt utbytte for virksomheten i forhold til de faktorene de ble bedt om å ta stilling til. Imidlertid nevnes andre positive resultater som ny inspirasjon og økt motivasjon. Dette er elementer av ikke-økonomisk karakter, men av stor betydning for fortsatt engasjement i sektoren og indikerer en tro på at resultater kan manifestere seg på noe lenger sikt.

Viktige elementer i en visjon for kreative næringer i Rogaland anbefales å inneholde elementer som: i) utvikle talenter; ii) synliggjøring/profilering; iii) godt publikum; iv) internasjonalt nivå; v) samarbeid og vi) og fokus på hele verdikjeden.

Forbedringspunkter
Studien av kreative næringer i Rogaland konkluderer med forslag til tiltak på en rekke punkter:
i) Etablere møteplasser. Den tradisjonelle organisasjonen er byttet ut med nettverk der man møter kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere;
ii) Økt eksport. Det er behov for å øke innsatsen for at flere av virksomhetene kan nå internasjonale markeder;
iii) Økt kompetanse innen forretningsdrift og kreativitet.;
iv) Etablere støttespillere. Det er behov for agenter og managere som kan ta seg av oppgaver aktørene selv ikke har kapasitet til;
v) Rogaland som kreativ region. Offentlig sektor, utdanningsinstitusjoner og aktørene selv i de kreative næringene kan sammen utvikle strategier for hvordan det unike ved regionen som kreativt sentrum kan presenteres. Dette er et sentralt punkt i forhold til å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft i fylket.