Kontakt

Nils Asle Bergsgard
Anders Vassenden

Kulturlivet gir en blandet vurdering av kulturhovedstaden

Stavanger2008 førte til at kulturlivet ble styrket, men ikke så mye som det kunne og burde blitt. Dette
er konklusjonen i en IRIS-rapport som analyserer hva aktørene i kunst- og kulturlivet mener om kulturhovedstadsåret.

IRIS og Universitetet i Stavanger har gjennomført en forskningsmessig oppfølging og evaluering av Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad i 2008. Rapporten om kulturaktørene er skrevet av seniorforsker Nils Asle Bergsgard og forsker Anders Vassenden. Den inngår som en del av et større forskningsprosjekt. Prosjektets hovedrapport tar for seg innbyggernes holdninger og verdier i tilknytning til kulturhovedstadsåret.

Les rapporten om kulturaktørenes vurdering av Stavanger 2008
Stavanger2008_3
Foto: Stavanger2008/Vegard Breie
Kulturlivets vurderinger av Stavanger2008settervirkninger er varierte, til delsmotstridende og ofte nokså ambivalente.

På den ene siden mener mange prosjekteiere at regionens kunst-og kulturliv sett under ett ble styrket som følge av Stavanger2008, med tanke på nye samarbeidsarenaer, ressurser og finansieringskanaler, økt profesjonalitet og nye metoder og ideer. 
Problemstillingene som ligger til grunn for rapporten
  • Har Stavanger2008 ført til nyskapinger og ettervirkninger? I så fall, hvilke?
  • Hvilke mekanismer gav ulike typer av virkninger?
  • Hvilke arenaer og møteplasser har vært viktige for utviklingsprosesser og læring?

Løft eller utmattelse?
Med utgangspunkt i disse problemstillingene har Bergsgard og Vassenden valgt å arbeide ut fra fire scenarier for å kunne analysere utfallsrommet og ettervirkningene av Stavanger2008 for kultursektoren.

Helt kort er scenariene:
a) løft av regionens kulturliv
b) utmatting av regionens kulturliv,
c) uberørthet eller ”Business as usual” for regionens kulturliv,
d) ommøblering av regionens kulturliv (en mer innovativ basis for kulturproduksjon).

Forskerne finner at større institusjoner jevnt over har tjent mest på Stavanger2008 – blitt mer profesjonelle, generert nye ideer og metoder, samt fått økt sin sosiale kapital gjennom nye samarbeid.

Når det gjelder de fire scenariene, så synes de to mest “optimistiske” scenariene, “ommøblering” og “løft”, å ha sitt sentrum i det vi kaller kunst- og kulturlivets kjerneinstitusjoner (teater, symfoniorkestre, museer m.m.). De to mer “negative” scenariene, “utmatting” og “uberørthet” (”business as usual”) har ulike nedslag. Oppfatningen av å være mer eller mindre uberørt av Stavanger2008 blir uttrykt av en del informanter i hele feltet, fra det frie kunstfeltet til kreative næringer i randsonen av "kulturlivet".

Hovedkonklusjonen er likevel at Stavanger2008 har bidratt til nyskaping på kulturfeltet, både med nye ideer, nye metoder, ny organisering, og at det har blitt økt samarbeid og flere nettverk. ”Løft” er en mer gjennomgående fortelling enn ”utmatting”. Det har også skjedd en viss ”ommøblering” av kulturfeltet, med nye nettverk, økt sosial kapital og en økt bevissthet om kultur fra politisk hold og i næringslivet.

Les om hvordan innbyggerne i Rogaland vurderer kulturhovedsstadsåret

Skillelinjer
Studien viser at det på kort sikt har utkrystallisert seg noen skillelinjer. Den første skillelinjen viser til at nedslaget av Stavanger2008 kanskje har vært mer begrensa ��� og at mange kulturaktører er mer uberørte – enn en kunne ønske seg. Den andre skillelinjen korrelerer til dels med grad av institusjonalisering, dvs. at de større og/eller veletablerte virksomhetene i større grad har opplevd et løft enn de mindre virksomhetene/frilanserne. Det kan likevel tenkes at disse skillelinjene vil viskes ut på lengre sikt.

Datakilder
Rapporten baserer seg flere ulike datakilder, blant annet 43 kvalitative intervjuer. De intervjuede representerer både prosjekter støttet av Stavanger2008 og kulturprodusenter som søkte om, men ikke fikk, støtte fra Stavanger2008-organisasjonen, men som likevel leverte en kulturproduksjon i løpet av 2008.

Forskerne har også gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til alle kulturaktører som hadde prosjekter som en del av Stavanger2008. Det er også blitt trukket veksler på en annen IRIS-undersøkelse om kreative næringer i Rogaland.

Les hele rapporten om kulturaktørenes vurdering av Stavanger 2008