Kontakt


MEDIA:
Stavanger som forskarprisme Stavanger Aftenblad, 03.03.2011


 

Rapid social change, value transformation and the field of culture. The city of Stavanger as a prism.

hstrek-web
I samarbeid med UiS og UiB har IRIS-forskere gjort en studie av betydningen av de raske sosiale endringene som har preget Stavanger. Prosjektet finansieres av Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte.

Historisk har Stavanger vært hovedstad på tre måter: religion (misjon), olje og sist kultur. Disse tre har innrammet det sosiale livet i Stavanger, samtidig som overgangen mellom dem har skjedd svært raskt. Og det er særlig de siste par tiårene har Stavanger gjennomgått en markant transformasjon.

På grunn av petroleumsindustrien har byen tatt det dramatiske steget fra å være en fattig småborgerskapsby på 1960-tallet til å bli en frontlinjeby for dagens globaliserte senmoderne samfunn.
Endringene som Stavanger har gjennomlevd, er til dels globale og handler om pluralisering, kommersialisering, individualisering og estetisering. Det spesielle med Stavanger er at disse endringene har skjedd langt raskere her enn de fleste andre steder. En bevegelse henimot økt kulturell åpenhet er viktig.

Denne situasjonen gjør at Stavanger er særlig godt egnet til å studere hvordan verdimessige og kulturelle endringer trer frem. Ved hjelp av befolkningssurveyer, historiske gjennomganger og kvalitative intervjuer av stavangerinnbyggere i to kohorter (født fra 1945-1950 og 1975-1980), skal forskerteamet studere endringer i verdimønstre og i verdsetting av kulturelle uttrykk, med særlig blikk for deres opplevelse av litteratur, billedkunst, hjeminnredning og arkitektur.

Teoretisk tar studien utgangspunkt i Pierre Bourdieus teori om økonomisk og kulturell kapital, samt teorier om omnivorisme (om de ”kulturelt altetende”) kosmopolitisme (åpenhet).
Studiens hovedgrep er at Stavanger skal brukes som et prisme for å studere bredere samfunnsmessig endring.

Kontakt person: Anders Vassenden