KONTAKT:
Stian Brosvik Bayer
 
Samferdsel10
Foto: Å.Finnestad, IRIS

Samferdsel

Vår forskning innen Samferdselsfeltet har spesielt fokus på infrastruktur for regional utvikling, reisevaner, godstransport. Vi studerer endringer i reisevaner og endringer som følge av infrastrukturinvesteringer, kollektivtrafkk, godstransport, trafikksikkerhet, samfunnsøkonomiske analyser og betydningen av samferdselsinvesteringer for regional utvikling.  IRIS gjennomfører en rekke anvendte prosjekter som på ulike måter besvarer spørsmål knyttet til disse temaene. Vi gjennomfører også reisevaneundersøkelser, for både offentlige og private virksomheter. 

Nyere forskningsfunn:
  • Evaluering av Pilotprosjekt med drift av elektriske busser.   IRIS evaluerte en introduksjon av to elektriske busser i ordinær trafikk på Nord Jæren over 18 måneder. Forsøket viste at det er mulig å oppnå stabil drift med elbusser, men en introduksjon i større skala krever et velfungerende serviceapparat. Hvis samtlige dieselbusser på fylkesinterne ruter erstattes med elbusser, reduseres CO2-utslipp fra veitrafikk i Norge med 3,5 prosent.
  • Konseptvalg av forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.  Etter at det ble sådd tvil om Statens Vegvesens anbefalinger av konseptvalg for forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet har IRIS gått igjennom ut-redningsarbeidet som er gjennomført de senere år. Vi fant ingen faglig holdbare metodiske tilnærminger som tilsier at anbefalt konsept med E134 som hovedvegforbindelse mellom Bergen og Østlandet bør endres.

Utvalgte prosjekter:
Vegforbindelsen mellom Bergensregionen og Østlandet (E134)
Godstransport på Vestlandet
Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt i Sør Rogaland
Evaluering av forsøksdrift med Elbuss
Reisevaner med buss og tog på Nord Jæren og Nord Rogaland
Fartsutviklingen på det norske riksvegnettet
E39 - En hovedtrasé over Haukeli eller en fire felts vei mellom Ålgård og Søgne?
Godstransport i Rogaland 2014 - oppfølgeren til Godstransport i Sør-Rogaland 2011
Skal veier bygges etter magefølelsen?