Oppdragsgivere:
rogfkommune_liggende_liten
vegvesenet
Godstransp2014
Foto: Knut Opeide

Godstransport i Rogaland 2014

– oppfølgeren til «Godstransport i Sør-Rogaland 2011»


I 2011 gjennomførte Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og en rekke andre private og offentlige aktører en omfattende undersøkelse om godstransport i Sør-Rogaland. Målet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om godstransport og å ha et faktagrunnlag for å kunne videreutvikle transportsystemet rettet mot næringslivets behov.
 
Nå foreligger undersøkelsen «Godstransport i Rogaland» - en fortsettelse av dette gode arbeidet. Unders��kelsen ble presentert på Logistikkdagen i Sandnes.  Denne undersøkelsen fokuserer på endringer som har skjedd i perioden 2011 til 2013 og ser nærmere på faktorer som forklarer utviklingen. Samtidig ble undersøkelsesområdet utvidet til hele Rogaland. Noe som gir oss grunnlag til å imøtekomme transportbransjens utfordringer i hele fylke.
 
Rogaland har de siste 20 årene opplevd en sterk vekst i mengden gods som transporteres til og fra fylket. Denne rapporten ser på utviklingen i faktorer som forklarer denne veksten, samt hvordan denne veksten er fordelt mellom ulike transportmidler.
 
Det har lenge vært et uttalt politisk mål at en større del av godstransporten skal overføres fra veg til sjø eller bane, og ligger bl.a. til grunn i godstrategien til den gjeldene nasjonale transportplanen, NTP 2014–2023 (STM 26), som er grunnlagsdokumentet for regjeringens investeringer i samferdselsinfrastruktur.  Samtidig sier denne at samtlige transportsektorer skal sikres økt effektivitet.
 
For Sør Rogaland og Haugalandet inkl. Sunnhordland følger ikke utviklingen de politiske målsetningene. Her viser tilgjengelig statistikk at godstransport på veg over tid har opplevd en langt sterkere vekst, sammenlignet med sjø og bane. Det er lite som tilsier at denne utviklingen endres i tiden fremover, da dette har vært en trend som har vist seg gjeldende over lang tid.
 
Du kan lese hele rapporten her>

Rapporten "Godstransport i Sør-Rogaland 2011" kan du lese om her>