offshorearbeidere-web
Foto: Statoil
hstrek-web

Risikonivået i norsk oljevirksomhet

RNNP 2015

Petroleumstilsynet er ansvarlig for gjennomføringen av ”Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP), som gjennom innsamling og bearbeiding av ulike typer data følger utviklingen i risikonivået over tid. Annethvert år gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant arbeidstakere på norsk kontinentalsokkel og på petroleumsanlegg på land.  I 2015 ble denne type undersøkelse gjennomført for åttende gang for offshoreansatte, og fjerde gang for ansatte på landanlegg.
 
IRIS har hatt ansvaret for å gjennomføre spørreskjemaundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen som presenteres gir et overordnet bilde av de ansattes egne vurderinger av HMS-klimaet og arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Spørreskjemaet som benyttes i undersøkelsen omfatter temaene: Demografi, HMS-klima, opplevd ulykkesrisiko, rekreasjonsforhold, arbeidsmiljø, arbeidsevne, helse, sykefravær, søvn, restitusjon og arbeidstid.
 
Generelt viser resultatene for 2015 en utvikling i negativ retning på områder knyttet til HMS-klimaet. Gjennomsnittskårene for HMS-klima har gått ned. Man ser også at utfordrende områder tidligere år, fortsatt er utfordrende. Blant disse er det spesielt to forhold som trekkes frem. Flere sier seg enige i at hensynet til produksjon går foran hensynet til HMS, og de mener mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet.  I opplevelsen av fare ser vi en noe positiv utvikling siden 2013.
De områdene hvor de ansatte opplever størst fare er knyttet til fallende gjenstander, gasslekkasje og alvorlige arbeidsulykker. I tillegg er det en negativ endring i spørsmålet om sabotasje/terror.
 
Petroleumstilsynet har utarbeidet to RNNP-hovedrapporter, en for sokkelen og en for landanleggene. I tillegg er det laget en sammendragsrapport som finnes både på norsk og engelsk. Alle rapportene kan lastes ned på Petroleumstilsynet sine nettsider. Se linker nedenfor.


Hovedrapport Norsk sokkel 2015 > 

Landrapport 2015 > 

Sammendragsrapport 2015 >