offshorearbeidere-web
Foto: Statoil

Risikonivået i norsk oljevirksomhet

RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSSEKTOR - RNNP 2013


Petroleumstilsynet er ansvarlig for gjennomføringen av ”Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)”, som gjennom innsamling og bearbeiding av ulike typer data følger utviklingen i risikonivået over tid. Annethvert år gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant arbeidstakere på norsk kontinentalsokkel og på petroleumsanlegg på land.  I 2013 ble denne type undersøkelse gjennomført for syvende gang. 
 
IRIS har hatt ansvaret for spørreskjemaundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen som presenteres gir et overordnet bilde av de ansattes egne vurderinger av HMS-klimaet og arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass.
 
For sokkelen viser resultatene at det er bedring på mange områder knyttet til HMS-klimaet. Den overordnede vurderingen er at HMS-klima er blitt bedre. Samtidig ser man at de samme områdene som tidligere år var en utfordring fortsatt er det. Disse er blant annet knyttet til mengden prosedyrer og rutiner, mangelfullt vedlikehold og utfordringer i forbindelse med at ikke alle snakker samme språk.
 
Petroleumstilsynet har utarbeidet to RNNP-hovedrapporter, en for sokkelen og en for landanleggene. I tillegg er det laget en sammendragsrapport som finnes både på norsk og engelsk. Alle rapportene kan lastes ned på Petroleumstilsynet sine nettsider. Se linker under.


 Hovedrapport Norsk sokkel 2013 > 

  Landrapport 2013 > 

  Sammendragsrapport 2013 >