Kraftlinje1
Foto: Å.Finnestad, IRIS
hstrek-web

Sikkerhetskulturen i kraftnæringen

På oppdrag fra Energi Norge har IRIS gjennomført prosjektet «Sikkerhetskulturen i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?». 

Kraftnæringen står foran en periode med betydelig økt vedlikehold og byggeaktivitet, samt økt bruk av underleverandører/entreprenører. Den kan karakteriseres av temporære arbeidsplasser med hyppige endringer i risikosituasjoner, av alenearbeid på skiftende arbeidssteder, og av stasjonære arbeidsplasser med mer konstante risikosituasjoner. Bransjen har høy gjennomsnittsalder og en høy andel mannlige ansatte. Det har vært fokus på strømgjennomgang, men lite fokus på andre skader de ansatte er utsatt for i sitt daglige virke.

I 2014 vedtok styret i Energi Norge en nullvisjon i forhold til skader.  De satte seg mål om økt fokus på HMS og å utvikle tiltak tilpasset kraftnæringen til bruk i forbedringsarbeid.  Tiltakene skal rettes spesielt mot mellomledere og deres rolle i å bygge sikkerhetskultur.

I tett samarbeid med næringen har forskerne utviklet kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet kalt likehel.no (www.likehel.no). Et verktøy med ulike tiltak kraftnæringen kan bruke i sitt arbeid med å forbedre sikkerhetskulturen og redusere antall ulykker i bransjen, og som er Energi Norges satsing for å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) i kraftnæringen.

Prosjektet har vært utført på oppdrag fra Energi Norge, og finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.  Prosjektet ble ledet av International Research Institute of Stavanger (IRIS), og utført i samarbeid med Nasjonalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.


Prosjektet blir oppsummert i rapporten "Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres? Perspektiver, tiltak og verktøy", Rapport IRIS-2017/076.