Sekretariatsleder:
Kåre Hansen, IRIS

Ekspertutvalget:
Ole Andreas Engen, UiS leder
Janne Hagen, UiS
Jacob Kringen, DSB/UiS
Knut Kaasen, UiO
Preben H. Lindøe, UiS
Per Otto Selnes
Jan Erik Vinnem, NTNU/UiSMedieomtale:
Anbefaler at HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten videreføres, regjeringen.no, 27.08.2013
---------------
Verdifullt bidrag til forståelsen av HMS-regelverket, norskoljeoggass.no, 28.08.2013
---------------
Oppdragsgiver:
ArbInklDep
offshorearbeidere-web
Foto: Statoil

tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet

Etter en bred gjennomgang av dagens HMS-regelverk offshore, konkluderer en faglig ekspertgruppe med at HMS-regelverket i hovedtrekk er velfungerende og derfor bør videreføres
Arbeidsdepartementet oppnevnte 31. oktober 2012 en ekspertgruppe for å foreta en «Gjennomgang av tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet».
I arbeidet med rapporten har det vært foretatt en omfattende intervjurunde med relevante organisasjoner og virksomheter. Både myndigheter, store og små operatører, bore-entreprenører, leverandører og små rettighetshavere ble intervjuet. Temaene i intervjuene fulgte mandatet, og inneholdt spørsmål om utviklingstrekk, tilsynsstrategi og -rolle, tilsynets virkemidler, normering og partssamarbeid.

Det norske HMS-regimet for petroleumssektoren består av et funksjonsrettet regelverk og hvor lov- og forvaltningsstruktur i stor grad følger et sektorprinsipp. Utformingen av det norske regimet kan knyttes til den betydningen industrien har for verdiskapingen kombinert med de store og spesielle sikkerhetsutfordringene som petroleums-virksomheten til havs representerer. Et helhetlig og samordnet lov- og forvaltningssystem har vært viktig for å se de ulike risikofaktorene i sammenheng, for koordinering av myndighetsinngrep og for å forenkle industriens kontakt med forvaltningen. Like viktig har betydningen vært av å se ulike menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer i sammenheng, både for helhetlig risikostyring i industrien og for myndighetenes oppfølging.

Ekspertgruppens konklusjon og anbefalinger

Etter ekspertgruppens vurdering er det et godt grunnlag for å hevde at det norske reguleringsregimet fungerer bra, men også grunnlag for å komme med anbefalinger om hvordan regimet kan videreutvikles og forbedres. De overordnede anbefalingene fra ekspertgruppen er:
  • Det norske regimet har vist seg å være robust over lang tid og overfor betydelige teknologiske og strukturelle endringer. Det er i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. Det er derfor viktig å vurdere helhet, sammenheng og avhengighet i regimet dersom en ønsker å gjøre endringer. Trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke og dette må vedlikeholdes.
  • Det er behov for tydeligere prioritering og bruk av virkemidler. En bør videreføre en tilsynsstrategi som er risiko- og systembasert og med et regelverk som i hovedsak er funksjonsrettet, og knyttet opp til industristandarder. Det bør vurderes å innføre en praksis for eksplisitt å sammenligne kostnader i forhold til antatt nytte ved innføring av nye forskrifter og enkeltvedtak.
  • Myndighetene bør forbedre styring av storulykkes risiko ved å justere regelverket slik at industriens implementering av risikoakseptkriterier, risikoanalyser og risikoreduksjons-prosesser vektlegges i betydelig større grad.

Ekspertgruppen har hatt følgende medlemmer:

Ole Andreas Engen (leder), professor, Universitetet i Stavanger (UiS)
Janne Hagen, Phd, Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, førsteamanuensis II ved UiS
Jacob Kringen, Phd, Seniorrådgiver DSB, førsteamanuensis II ved UiS
Knut Kaasen, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Preben H. Lindøe, professor UiS
Per Otto Selnes, sivilingeniør
Jan Erik Vinnem, dr. ing., og daglig leder i Preventor AS, professor II ved UiS og NTNU

Sekretariatet har blitt ledet av Kåre Hansen (Forskningssjef, IRIS), og bestått av Ole Andreas Engen (Professor, UiS), Astrid Solberg (Forsker, IRIS) og Inger Lise Teig (Seniorforsker, IRIS).


Les ekspertsgruppens rapport avgitt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 27.08.2013, her>