hammer%20web

unge arbeidstakere i bygg og anlegg

- fra skole til arbeidsliv

Erfaring fra bygg og anleggsbransjen i Rogaland, indikerer at unge arbeidstakere under 25 år, skader seg mer enn andre. Aktører i bransjen ønsket at dette ble kartlagt i et større forskningsprosjekt.

Målsettinger for prosjektet var:
  • Etablere en kunnskapsbase i forhold til unge arbeidstakere og arbeidsrelatert sikkerhet og helse i bygg- og anleggsbransjen i Norge og internasjonalt
  • Identifisere risikofaktorer for ulykker og skader blant unge arbeidstakere
  • Øke kunnskap om årsaker til skader og ulykker i bygg- og anleggsbransjen med fokus på: unge arbeidstakere og overgangen fra skole til arbeidsliv
  • Utvikle en verktøykasse til bruk for regionale verneombud og andre aktører i bransjen
Metode
Prosjektet benyttet seg av fire ulike datasett: 1) registerdata fra Arbeidstilsynet, 2) spørreskjemakartlegging blant lærlinger innen  bygg-og anleggsfag i Rogaland (n=673), 3) spørreskjemakartlegging blant ansatte på bygg og anleggsplasser i Rogaland, og 4) feltarbeid med intervju av unge arbeidstakere (n=11) og aktører i deres omgivelser (totalt 43 intervju). Disse dataene er analysert ved hjelp av kvantitativ og kvalitativ metodikk.

Resultater
Unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker enn eldre arbeidstakere og de har et annet skadebilde. Ung alder utgjør en konkret risikofaktor for involvering i ulykker, og resultatene kan forklares med manglende erfaring, som gjør at de forstår og håndterer risiko på en annen måte enn eldre arbeidstakere.  Videre har arbeidsorganiseringen betydning, gjennom at de unge settes til å gjøre det tunge arbeidet. De unge har god kunnskap og gode holdninger til HMS når de kommer ut i arbeidslivet. Videre lar de seg raskt påvirke av den eksisterende kultur som finnes i bedriftene de har læretid eller blir ansatt i. Resultatene indikerer at tett oppfølging av de unge i bedriftene er viktig.

Med utgangspunkt i disse resultatene, har prosjektet utviklet tiltak og verktøy som kan benyttes for å redusere unge arbeidstakere sin involvering i skader og ulykker. 
Rapporten "Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for forebygging i bygg og anlegg" er ment å skulle være en manual eller en oversikt over tiltak som det er mulig å gjennomføre. Rapporten tar utgangspunkt i de skadetypene som unge arbeidstakere er mest utsatt for og er gruppert etter de fem mest utbredte: stikk- og kuttskader, løft og overanstrengelse, fremmed gjenstand i øyet, fallulykker og elektriske støt.

Vi håper at denne rapporten kan bli til hjelp i møte med konkrete utfordringer rundt risiko på arbeidsplassen og at den kan hjelpe aktørene i og rundt bygg- og anleggsbransjen til å tenke nytt om forebygging av arbeidsskader.

Les rapporten i sin helhet her>

Les også rapporten som presenterer våre hovedfunn i bransjen, og hvor representanter kunne være med å foreslå tiltak til forbedringer i forhold til det å redusere ulykker hvor unge arbeidstakere er involvert.  Les mer>