Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere er en utsatt gruppe for skader og ulykker, og har et annet skadebilde enn eldre arbeidstakere. De mangler erfaring og kan være mindre oppmerksomme på farer i forhold til HMS.
Mange av dem er under utdanning, og er åpne for overføring av både positive og negative holdninger til sikkerhet - både fra utdanningsinstitusjon og arbeidsplass. Det er derfor viktig å sette fokus på denne gruppen av arbeidstakere både for å forstå hvordan de skiller seg fra andre grupper av ansatte og for å kunne gå inn med mer målrettede tiltak.


Unge arbeidstakere har vært fokus i EU-sammenheng gjennom European Agency for Safety and Health at Work.
I norsk sammenheng har Arbeidstilsynet hatt unge arbeidstakere som satsningsområde i perioden 2008-2011.

Gjennom IRIS sitt prosjekt “Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv“ har vi gjennom ulike metoder satt fokus på unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Prosjektet ble initiert fra aktører i bygge- og anleggsbransjen i Rogaland, som gjennom noen år hadde erfart at unge arbeidstakerne så ut til å være mer eksponert for skader og ulykker. Disse aktørene, som representerer en rekke bransjetilknyttede fora, er inkludert i en bredt sammensatt prosjektgruppe i "HMS-forum Rogaland”.

Vi har gjennom flere år samlet data om de unge arbeidstakerne i bygg og anlegg, og om deres kolleger og bedrifter. I denne fasen av prosjektet har vi forsøkt å presentere våre hovedfunn for bransjen, slik at dens representanter kan være med å foreslå hvordan en kan håndtere det faktum at de unge er mer skadeutsatt enn eldre arbeidstakere. Denne rapporten gir ikke fasiten, men den gir en pekepinn på hva bransjen selv er opptatt av, og på hvilken måte bidragsyterne mener at vi best kan forebygge skader blant de unge.

Vi har sett at bedriften står i sentrum for det meste av forebyggingen, og at dette understøttes av alle aktørene som har vært representert i studien. Fokuset ligger på kulturbygging, og vi ser ingen konsistente eksempler på at atferdsbasert sikkerhet står sterkt. Vi ser tydelig et systemperspektiv, hvor bedriften har ansvar for tilrettelegging av sikkert arbeid, men vi savner enda mer fokus på dette.

Det er viktig for alle arbeidstakere at personlige hendelser settes inn i et større system, og at dette systemet evner å lære og informere, slik at en kan forebygge lignende hendelser i framtida. En slik tankegang kan også inkludere de andre aspektene som var fremtredende i studien; nemlig fokus på 1) praksis- og fadderordninger, og 2) maskiner, verktøy og utstyr. På den måten vil en kunne oppnå en helhetlig praksis for bedriften, hvor systemet er i stadig forbedring gjennom fokus på forebygging (f.eks. design, arbeidsorganisering), opplæring, og rettferdig og konstruktiv håndtering av hendelser.

Les også rapporten IRIS-2012/041 "Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv".